ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsธเนศร์ บุณนิล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ธ285
Keywordsปัจจัยการผลิต--อุบลราชธานี, พืช--การผลิต, พืช--ยโสธร, พืช--อุบลราชธานี, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานอภิบาล ในด้านการบริหารจัดการ การจัดเก็บฐานข้อมูล ค้นหา และแก้ไขข้อมูลสำหรับบริการแก่ชุมชน และเกษตรกร และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอื่นได้ ทั้งนี้ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลและการประมาณการผลผลิต เช่น ข้อมูลปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การประมาณการผลผลิตพืช และการประมาณการผลผลิตสัตว์
จากผลการศึกษาพบว่า การผลิตข้าวเจ้าในประเภทการผลิตแบบอินทรีย์ให้รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด คือ 2734 บาทต่อไร่ และผลิตข้าวเจ้าในพื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 4 ให้รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด คือ 2898 บาทต่อไร่ การผลิตข้าวเหนียวในประเภทการผลิตแบบอินทรีย์ให้รายได้เฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด คือ 2449 บาทต่อไร่ และผลิตข้าวเหนียวในพื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 6 ให้รายได้เฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุดคือ 2647 บาทต่อไร่ การผลิตมันสำปะหลังในประเภทการผลิตแบบเคมี ให้รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด คือ 3096 บาทต่อไร่ และผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่กลุ่มดินที่ 40 ให้รายได้เฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด คือ 2596 บาทต่อไร่
การศึกษาในครั้งนี้ พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL โปรแกรม Quamtum GIS เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูล และออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.75 จากคะแนนเต็ม 10 สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี

Title Alternate Information system for anlysis crop production system in Ubon Ratchathani and Yasothon provinces
Fulltext: