คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
สัจจา บรรจงศิริ, สาธิต พสุวิทยกุล.  2536.  ผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ให้ทางใบต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย. PDF icon Satja_Banjongsiri.pdf (863.31 KB)
ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก.  2551.  ผลของระยะอิสระเฉลี่ยต่อการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์. PDF icon Chanruangrit_Junnok.pdf (10.83 MB)
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.  2558.  ผลของรังสีต่อสมบัติทางโครงสร้างของแก้วกระจกหน้าต่างรีไซเคิล. PDF icon Cherdsak_Butjomchai.pdf (2.36 MB)
อรัญญา บุทธิจักร์.  2555.  ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อสมรรคภาพทางกายด้านความอ่อนตัว การทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของสตรีช่วงเตรียมวัยทอง. PDF icon Arunya_Buttichak.pdf (3.61 MB)
วริษฎา ศิลาอ่อน.  2541.  ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการละลายและความคงตัวของนอร์ฟลอกซาซินในรูปผงแห้งและสารละลายในน้ำ. PDF icon Warisda_Silaon_2541.pdf (4.94 MB)
จิตรา สิงห์ทอง.  2556.  ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบล. PDF icon Jittra_Sin2555.pdf (3.02 MB)
สรญา แก้วพิทูลย์, ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์.  2552.  พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.
ชิดหทัย เพชรช่วย, สมศักดิ์ อินทมาต.  2552.  พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง กรณีศึกษา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. PDF icon Chidhathai_Pet2551.pdf (2.99 MB)
ธันยมัย เจียรกุล, นภดล พัฒนะศิษอุบล.  2554.  พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. PDF icon Thanyamai_Jearakul.pdf (25.63 MB)
แก้ว อุดมศิริชาคร, ถาวร สุภาพรม.  2552.  พฤษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์บรูและกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Kaew_Udomsirichakorn.pdf (14.62 MB)
มินตรา สาระรักษ์.  2548.  ภาวะสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Mintra_Sarasuk.pdf (4.91 MB)
จันทิมา เอียมานนท์, สุมนา อินทร์คำน้อย.  2539.  ภาษาถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Junthima_Earmanon.pdf (6.23 MB)
ชญานนท์ แสงศรีจันทร์, นิโลบล นาคพลังกูล, กรรณิการ์ สุพิชย์.  2554.  ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม. PDF icon Chayanon_Sangsrijun.pdf (452.63 KB)
สมหมาย ชินนาค.  2558.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร "ลวงปลา" ในพื้นที่ระหว่างกลางแม่น้ำโขง กรณีศึกษาหมู่บ้านริมฝั่งโขง จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Sommai_Chinnak.pdf (75.68 MB)
ใจแก้ว แถมเงิน, นภดล พัฒนศิษอุบล, ธันยมัย เจียรกุล.  2557.  ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ. PDF icon Jaikaew_Tam2557.pdf (17.92 MB)
ไมเคิล แฮร์.  2546.  ระบบการจัดการพืชอาหารสัตว์ที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. PDF icon Micheal_Hare.pdf (18.5 MB)
อธิพงศ์ สุริยา.  2549.  ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์.
มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์, รัตนาพร ทิวะพล.  2555.  ระบบวิเคราะห์ในการประเมินความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระอย่างรวดเร็วด้วยไบโอเซนเซอร์ชนิดใหม่. PDF icon Maliwan_Amata2555.pdf (10.36 MB)
สุรจิต ภูภักดิ์, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, อรุณรัตน์ เศวตธรรม, อนุชิต สิงห์คำ.  2550.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 1). PDF icon Surajit_Pupak.pdf (21.57 MB)
ดุสิต ศรีสร้อย.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหม่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4. PDF icon Dusit_Srisoi.pdf (15.23 MB)
นภดล พัฒนะศิษอุบล.  2548.  รูปแบบการจัดการด้านการตลาดของตลาดทางเลือกกรณีศึกษา : สหกรณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Noppadon_Phattanasitubon.pdf (4.36 MB)
สุรศักดิ์ บุญอาจ.  2560.  รูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ พ.ศ. 2553-2559. PDF icon Surasak_Boonard.pdf (21.23 MB)
ชาญชัย คงเพียรธรรม.  2563.  ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Chanchai_Kongpiendham.pdf (57.52 MB)
สุภารัตน์ คำแดง, เพียงเพ็ญ ธิโสดา, นุตติยา วีระวัธนชัย, บัวนัส วงษ์สุด.  2540.  ฤทธิ์กันชักของส่วนสกัดต่างๆ จากเมล็ดชุมเห็ดไทย. PDF icon Suparat_Daengkam.pdf (3.1 MB)
สุดารัตน์ หอมหวล, ยุวดี ชูประภาวรรณ, วิรัตน์ จันทร์ตรี.  2551.  ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว. PDF icon Sudarat_Homhuan.pdf (25.23 MB)

Pages