คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Kitti_Wongpichet.pdf (882.48 KB)
PDF icon Suwat_Teerapongthanakorn.pdf (3.53 MB)
PDF icon Sayan_Sangsuwan.pdf (2.62 MB)
PDF icon Ekkasit_Aon.pdf (23.22 MB)
PDF icon Satja_Banjongsiri.pdf (863.31 KB)
PDF icon Chanruangrit_Junnok.pdf (10.83 MB)
PDF icon Cherdsak_Butjomchai.pdf (2.36 MB)
PDF icon Arunya_Buttichak.pdf (3.61 MB)
PDF icon Warisda_Silaon_2541.pdf (4.94 MB)
จิตรา สิงห์ทอง. (2556). ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบล. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Jittra_Sin2555.pdf (3.02 MB)
สรญา แก้วพิทูลย์, & ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. (2552). พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Soraya_Kae.pdf (11.54 MB)
PDF icon Chidhathai_Pet2551.pdf (2.99 MB)
PDF icon Thanyamai_Jearakul.pdf (25.63 MB)
PDF icon Kaew_Udomsirichakorn.pdf (14.62 MB)
PDF icon Boonyasarit_Ane.pdf (147.98 MB)
มินตรา สาระรักษ์. (2548). ภาวะสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข.
PDF icon Mintra_Sarasuk.pdf (4.91 MB)
จันทิมา เอียมานนท์, & สุมนา อินทร์คำน้อย. (2539). ภาษาถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Junthima_Earmanon.pdf (6.23 MB)
PDF icon Chayanon_Sangsrijun.pdf (452.63 KB)
PDF icon Sommai_Chinnak.pdf (75.68 MB)
PDF icon Jaikaew_Tam2557.pdf (17.92 MB)
PDF icon Micheal_Hare.pdf (18.5 MB)
อธิพงศ์ สุริยา. (2549). ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Atipong_Sur.pdf (61.11 MB)
PDF icon Maliwan_Amata2555.pdf (10.36 MB)
PDF icon Surajit_Pupak.pdf (21.57 MB)
ดุสิต ศรีสร้อย. (2561). ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหม่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4. อุบลราชธานี: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Dusit_Srisoi.pdf (15.23 MB)

Pages