ผลของปริมาณแครอทและน้ำต่อคุณภาพของสปาเกตตีโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์

Titleผลของปริมาณแครอทและน้ำต่อคุณภาพของสปาเกตตีโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2552
Authorsเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP435.M3 อ885
Keywordsผลิตภัณฑ์พาสต้า, เครื่องเอ็กซทรูเดอร์, แครอท--การใช้ประโยชน์
Abstract

การศึกษาผลของปริมาณน้ำและแครอทต่อคุณภาพของสปาเกตตีโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์เตรียมสปาเก็ตตีจากแป้งสาลีชนิดดูรัมเซโมลินา น้ำ (ร้อยละ 40 ถึง 80 โดยทั่วไป) แครอท (ร้อยะละ 5-20 โดยน้ำหนัก) และสภาวะเครื่องที่ใช้ในกระบวนการผลิตประกอบด้วยอุณหภูมิบาร์เรลที่ 90-120 องศาเซลเซียส และความเร็วสกรู 10-20 รอบต่อนาที ผลิตภัณฑ์สปาเกตตีที่ผลิตได้นำมาตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และทดสอบการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส ผลการทดลองพบว่าปริมาณน้ำร้อยละ 60 และแครอท 10 ของปริมาณแป้งทั้งหมด และสภาวะของเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ที่อุณหภูมิบาร์เรล 110 องศาเซลเซียสและความเร็วสกรูที่ 15 รอบต่อนาที ให้ผลิตภัณฑ์สปาเกตตีแครอทที่มีลักษณะเหมาะสมและผู้บริโภคให้การยอมรับในระดับ 6.00

Title Alternate Effect of carrot and water content on spaghetti quality using extruder
Fulltext: