ภาวะสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleภาวะสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsมินตรา สาระรักษ์
Institutionวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB3499.T52U26 ม577
Keywordsนักศึกษา--สุขภาพและอนามัย, พฤติกรรมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--นักศึกษา--สุขภาพและอนามัย
Abstract

มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1. ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 2.ภาวะสุขภาพของนักศึกษา 2.1 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 5 ด้าน ได้แก้ ความปลอดภัย ด้านการสูบบุหรี่ การใช้สารเสพติดและตื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ด้านการมีเพศสัมพันธ์ ด้านการรับประทานอาหาร และด้านการออกกำลังกาย 2.2สุขภาพจิต ด้านความเครียดและความฉลาดทางอารมณ์ 3. ความต้องการด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษา และ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนใหญ่พักในหอพักนักศึกษา งานอดิเรกที่นิยมทำมากที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการ ส่วนใหญ่ใช้จักรยานยนต์ ด้านประวัติการเจ็บป่วย ร้อยละ 42.1 เคยป่วยด้วยโรคปลดกล้ามเนื้อ เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยละ 71.5 และพบโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่ คือ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

Title Alternate Health status of the first's year student Ubonrajathanee University
Fulltext: