ระบบการจัดการพืชอาหารสัตว์ที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Titleระบบการจัดการพืชอาหารสัตว์ที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsไมเคิล แฮร์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF208 ร451
Keywordsพืชอาหารสัตว์, อาหารสัตว์, อุบลพาสพาลัม, โคนม--อาหาร
Abstract

มีความเป็นไปได้ในการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยโดยใช้แทะเล็มแปลงหญ้าทั้งวันและคืนจะประสบความสำเร็จ การทดลองในแปลงหญ้าที่ไ้ด้รับน้ำในฤดูแล้ง โคให้น้ำนมเฉลี่ย 12.2 กิโลกรัม/ตัว/วันในฤดูแล้งแรก และ 15.6 กิโลกรัม/ตัว/วันในฤดูแล้งที่สอง โดยแปลงหญ้าซิกแนลให้ผลผลิตสูงกว่า ส่วนในฤดูฝน โคให้น้ำนมเฉลี่ย 17.3 กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยแปลงหญ้่าพาสพาลัมอุบลให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด หญ้าพาสพาลัมอุบลที่เกษตรกรปลูกไว้ทำหญ้าหมักสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ และจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3200 บาท/ไร่ ผลตอบแทนนี้สูงกว่าที่ได้จากข้าว แต่ยังไม่มีตลาดหญ้าและหญ้าหมักในจังหวัดอุบลราชธานี

Fulltext: