ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์

Titleระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsอธิพงศ์ สุริยา
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS674.43.T5 อ146
Keywordsความสุกของผลไม้, จมูกอิเล็กทรอนิกส์, ตัวตรวจรู้กลิ่น, ตัวตรวจรู้ก๊าซ, ผลไม้--การเก็บเกี่ยว, ผลไม้--การเก็บและรักษา, อายุหลังการเก็บเกี่ยว, เครื่องจักรกลการเกษตร, โครงช่ายประสาทเทียม
Abstract

โครงการวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการและระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบวัดที่สร้างขึ้นมีองค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนฮาร์ดแวร์และส่วนของซอฟท์แวร์ ซึ่งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์จะประกอบไปด้วย ห้องบรรจุผลไม้ จมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือแก็สเซนเซอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการ์ดสำหรับเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ (DAQ Card : Data Acquisition Card) ในส่วนของซอฟท์แวร์เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา ทำหน้าที่รับและเก็บข้อมูลอินพุต แสดงข้อความที่วัดได้จากการวัดโดยใช้โปรแกรม Lab View และทำการประมวลผลโดยใช้ระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กระจายย้อนกลับ ซึ่งในการทดสอบระบบได้เลือกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย และทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เป็นผลไม้ตัวอย่าง
การทดลองเบื้องต้น คณะผู้วิจัยทำการวัดกลิ่นของผลไม้ทั้ง 2 ชนิด ตั้งแต่วันแรกของการเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ผลไม้เริ่มเน่าเสีย ด้วยแก๊สเซ็นเซอร์จำนวน 8 ตัว ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาสร้างอัลกอลิธึมสำหรับประเมินความสุกงอมของผลไม้ด้วยความสามารถในการเรียนรู้ของโครงข่ายระบบประสาทเทียม จากการศึกษาและทดลองเพื่อทำนายอายุหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้ทั้งสองชนิด ในช่วงวันที่ 1 ถึงวันที่ 12 พบว่า ระบบสามารถประเมินอายุหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกต้อง โดยมีความคลาดเคลื่อนสูงสุดไม่เกิน 2 วัน

Title Alternate Fruit ripeness assessment system using an electronics nose
Fulltext: