ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม

Titleภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2554
Authorsชญานนท์ แสงศรีจันทร์, นิโลบล นาคพลังกูล, กรรณิการ์ สุพิชย์
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberPL4221 ช112
Keywordsการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, วรรณกรรม --ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), วรรณกรรมพื้นบ้าน, ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี
Abstract

การวิจัยเพื่อ 1.ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเพณีบุญผะเหวดในด้านรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมอีสานกับประเพณี และผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านอีสาน 2.เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงในการสืบทอดฮีตคองอีสานในวรรณกรรมการแสดง 3. เพื่อศึกษาแนวทางการตั้งชื่อหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี

Title Alternate Language and local literature of Northeastern Thais in the changing society