ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

Titleระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2557
Authorsใจแก้ว แถมเงิน, นภดล พัฒนศิษอุบล, ธันยมัย เจียรกุล
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD60 จ921
Keywordsความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ, จรรยาบรรณทางธุรกิจ, ผู้ประกอบการ--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 2.เพื่อค้นหาแนวทางในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจให้แก่ ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด ตัวแทนจาก 10 ประเภทธุรกิจ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sample) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเป็นอย่างดีและถูกต้อง มีเพียงบางราย ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่าง CSR-in-process และ CSR-after-process แนวทางในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) โดยบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการความรู้และการประยุกต์ใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate social responsibility) เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ เฟส 2 ด้วยการนำผลวิจัยบางส่วนมาสอดแทรกเนื้อหาเอกสารประกอบการบรรยายบริการวิชาการครั้งนี้ และเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว

Title Alternate Level of knowledge and understanding of entrepreneurs in Ubon Ratchathani Province to corporate social responsibility (CSR)