ผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ให้ทางใบต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

Titleผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ให้ทางใบต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2536
Authorsสัจจา บรรจงศิริ, สาธิต พสุวิทยกุล
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS540.A2.T5 ส547 2536
Keywordsการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร--วิจัย, ปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต--วิจัย, ลิ้นจี่--การปลูก--วิจัย, ลิ้นจี่--ปุ๋ย--วิจัย, เกษตรกรรม--วิจัย
Abstract

การศึกษาผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (KH4PO4 (0-52-34)) ที่ระดับความเข้มข้น
0,1250,2500,3750, และ 5000 ppm ที่ให้ทางใบกับลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยอายุ 5 ปี ที่สวนผลไม้
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2535 ถึงเดือนกันยายน 2536
ปรากฏว่าปุ๋ย (KH4PO4 (0-52-34)) ทุกระดับเข้มข้นไม่มีผลต่อการออกดอก
ความกว้างความยาวของช่อดอก ขนาดของผลและคุณภาพของผล ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
total nonstructural carbohydrates (TNC) ในใบและกิ่ง พบว่าในต้นที่ควบคุมและต้นที่ได้รับปุ๋ย
ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามภายหลังจากการได้รับปุ๋ยทุกระดับความเข้มข้น ปริมาณ TNC
ในใบและกิ่งจะลดลงจากนั้นเพิ่มสูงขึ้น และก่อนออกดอก 2 สัปดาห์จะลดปริมาณลง และปริมาณ
total nitrogen ในใบลิ้นจี่ได้รับปุ๋ยในระดับเข้มข้นที่ 1250 ppm จะมีปริมาณสูงที่สุด
เป็นสัดส่วนผกผันกับเปอร์เซ็นต์การออกดอก

Title Alternate Effect of monopotassium phosphate on flowering of Litchi (Litchi chinensis Sonn.) CV. Hong Huay