ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการละลายและความคงตัวของนอร์ฟลอกซาซินในรูปผงแห้งและสารละลายในน้ำ

Titleผลของไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการละลายและความคงตัวของนอร์ฟลอกซาซินในรูปผงแห้งและสารละลายในน้ำ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2541
Authorsวริษฎา ศิลาอ่อน
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF918.A48 ว329 2541
Keywordsการละลาย, ความคงตัว, นอร์ฟล็อกซาซิน--การตรวจสอบ, สารละลายในน้ำ
Abstract

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้เพื่อเพิ่มการละลายของนอร์ฟลอกซาซินโดยใช้ไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ทริน โดยเตรียมเป็นสารประกอบเชิงซ้อนรูปแบบผงแห้ง การทำแห้งแบบเยือกแข็งและการพ่นแห้ง จากแผนภูมิการละลายน้ำพบว่านอร์ฟลอกซาซินเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ทรินในอัตราส่วน 1:1 ตรวจสอบสมบัติของผงแห้งของสารประกอบเชิงซ้อนด้วยวิธี FTIR spectrophotometry และ Powder X-ray diffraction การละลายของนอร์ฟลอกซาซินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่ออยู่ในรูปสารประกอบเชิงซ้อนรูปแบบของแข็งกับใช้ไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ทรินเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปผลึกจากสัณฐานเป็นอสัณฐาน อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาด้านสภาวะการเก็บรักษาและชีวประสิทธิผลของนานอร์ฟลอกซาซินรูปแบบสารประกอบเชิงซ้อนแบบ inclusion กับไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ทริน

Title Alternate Effect of hydroxypropyl-beta-cyclodextrin on norfloxacin solubility and stability in the solid state and aqueous solution