ผลของการตัดยอดที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

Titleผลของการตัดยอดที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2539
Authorsกิตติ วงส์พิเชษฐ
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB317.M85 ก672
Keywordsจำนวนฝักดีต่อต้น, จำนวนเมล็ดดีต่อฝัก, ตัดยอด, ถั่วเขียว--การปลูก--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ถั่วเขียว--การเจริญเติบโต--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), น้ำหนักเมล็ดดีหนึ่งเมล็ด, ผลผลิตเมล็ดพันธุ์
Abstract

จากการวิจัย พบว่า สำหรับถั่วเขียวที่ปลูกกลางแจ้งในช่วงต้นฤดูฝน การตัดยอดบนไม่ทำให้องค์ประกอบผลผลิตทุกชนิดเปลี่ยนแปลง จึงไม่ทำให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อต้นเปลี่ยนแปลง ส่วนการตัดยอดข้าง ถึงแม้จะทำให้จำนวนเมล็ดดีต่อฝักเพิ่มขึ้น แต่ก็ทำให้จำนวนฝักดีต่อต้น รวมถึงผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อต้นลดลงมาก ในขณะที่การตัดทุกยอดทำให้ไม่ได้ผลผลิตเลย การตัดยอดบนไม่ทำให้ตำแหน่งกิ่งบนสุดเปลี่ยนแปลง แต่ทำให้ตำแหน่งใบประกอบชุดบนสุดเลื่อนต่ำลง
สำหรับถั่วเขียวที่ปลูกกลางแจ้งในปลายฤดูหนาว การตัดยอดบนไม่ทำให้จำนวนเมล็ดดีต่อฝัก น้ำหนักเมล็ดดีหนึ่งเมล็ด และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อต้นแตกต่างไปจากการควบคุม แต่ทำให้จำนวนฝักดีต่อต้นเพิ่มขึ้น ส่วนการตัดยอดข้างก็ไม่ทำให้องคฺ์ประกอบผลผลิตทุกชนิดรวมถึงผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อต้นแตกต่างจากการควบคุม แต่ไม่ทำให้ตำแหน่งใบประกอบชุดบนสุดเปลี่ยนแปลง

Title Alternate Effect of bud removal on yield components and seed yield of mung bean