ผลของระยะอิสระเฉลี่ยต่อการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์

Titleผลของระยะอิสระเฉลี่ยต่อการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC911 ช494
Keywordsดวงอาทิตย์--วิจัย, พลังงานแสงอาทิตย์, อนุภาค (นิวเคลียร์ฟิสิกส์)
Abstract

เราใช้วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขในการจำลองการเร่งอนุภาคที่คลื่นกระแทกที่ขึ้นกับเวลา เพื่อศึกษาผลของระยะอิสระเฉลี่ยต่อการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์พายุสุริยะที่มีคลื่นกระแทกในตัวกลางระหว่างดาวเคราะห์มีผลต่อการทำให้อนุภาคถูกเร่งอย่างชัดเจน ซึ่งค่าระยะอิสระเฉลี่ยของอนุภาคในตัวกลางระหว่างดาวเคราะห์ที่มีค่าน้อยนั้น จะมีผลทำให้เกิดการเร่งอนุภาคที่มีทำให้อนุภาคนั้นมีพลังงานสูงเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์ค่าระยะอิสระเฉลี่ยของอนุภาคในตัวกลางระหว่างดาวเคราะห์ ในเหตุการณ์การเกิดพายุสุริยะในช่วงวันที่ 20-23 กันยายน ค.ศ.1999 พบว่าค่าระยะอิสระเฉลี่ย = 0.02 AU นั้นสามารถใช้ฟิตได้ตรงกับข้อมูลการวัดจากยานอวกาศหลังการเกิดคลื่นกระแทก

Title Alternate Effect of mean free path to acceleration of solar energetic particles