ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 1)

Titleระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 1)
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsสุรจิต ภูภักดิ์, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, อรุณรัตน์ เศวตธรรม, อนุชิต สิงห์คำ
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB291.H4 ส847
Keywordsพืชเศรษฐกิจ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคอีสาน, ยางพารา--การปลูก, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Abstract

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิจัยเชิงลึก ทั้งระบบการผลิต การตลาด การลงทุนและเงื่อนไข ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐาน ในระยะที่ 2 จะเป็นการพัฒนาเครื่องมือและระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการปลูกยางพาราภายใต้สภาพแวดล้อมการผลิตของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรณีตัวอย่างในการพัฒนาเครื่องมือและระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการปลูกยางพาราภายใต้สภาพแวดล้อมการผลิตของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรณีตัวอย่างในการพัฒนาระบบงานวิจัยในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ภาพรวมของงานวิจัยในระยะแรกนี้ คือ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานการผลิตและการตลาดยางพารา ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) พร้อมนำเสนอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อความสำเร็จและล้มเหลวของการปลูกยางพาราที่ผ่านมา ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เปรียบเทียบกับชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ถึงความเหมาะสมในการปลูกยางพารา วิเคราะห์ระบบฟาร์มผสมผสานทั้งระบบที่มียางพาราเป็นกิจกรรมหลัก การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ การตลาด และต้นทุนการผลิต และกรณีศึกษาฟาร์มเกษตรกรที่ปลูกยางพารา 6 กรณี

Fulltext: