ผลของรังสีต่อสมบัติทางโครงสร้างของแก้วกระจกหน้าต่างรีไซเคิล

Titleผลของรังสีต่อสมบัติทางโครงสร้างของแก้วกระจกหน้าต่างรีไซเคิล
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2558
Authorsเชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP859.7 ช756ผ 2558
Keywordsกระจกหน้าต่าง, รีไซเคิล, สมบัติทางโครงสร้างของแก้ว, เศษแก้ว--การทดลอง, เศษแก้ว--การนำกลับมาใช้ใหม่, แก้ว--การทดลอง, แก้ว--การสังเคราะห์, แก้วกระจก
Abstract

แก้วกระจกหน้าต่างถูกนำมารีไซเคิลด้วยการเติมสารเจือในระบบ (90)RWG-(10)Na2O-xRmOn เมื่อ RWG และ RmOn คือ Recycled window glasses และออกไซด์ของสารเจือ ตามลำดับ และ x=0.001 0.01 0.1 และ 1 เปอร์เซ็นต์โมล ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างถูกหาโดยใช้หลักการของอาร์คีมีดีส สมบัติทางโครงสร้างของแก้วตัวอย่างถูกศึกษาโดยใช้เทคนิคอัลตร้าโซนิก ความหนาแน่น และความเร็วคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิกถูกนำไปใช้เพื่อหาค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น ทั้งก่อนและหลังถูกฉายด้วยรังสีแกมมาที่ปริมาณ 1 กิโลเกรย์ สมบัติความยืดหยุ่นของแก้วตัวอย่างถูกนำไปเปรียบเทียบกับค่าทฤษฎีที่คำนวณจากทฤษฎี 1 กิโลเกรย์ สมบัติความยืดหยุ่นของแก้วตัวอย่างถูกนำไปเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีที่คำนวณจากทฤษฎี bond compression model ผลการศึกษาพบว่า รังสีสามารถทำลายโครงสร้างของแก้วตัวอย่าง และทำให้เกิด NBOs ขึ้นในโครงสร้าง นอกจากนี้ผลการทดลองและค่าทางทฤษฎียังสอดคล้องกันเป็นอย่างดี

Title Alternate Effect of irradiation on structural properties of recycled window glasses