คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title Type [ Year(Asc)]
2560
อรุณี มะฎารัก.  2560.  การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม. Arunee_Madaruk.pdf (3.66 MB)
ศศิธร ประสงค์.  2560.  การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลในวิกิพีเดียและคอนเซอร์เวพีเดียด้วยไอโอนิคเฟรมเวิร์ก เจสันและแคช บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Sasiton_Prasong.pdf (3.68 MB)
สราธิป เตชาวิวัฒนาบูลย์.  2560.  การพัฒนาวิธีเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อการเปรียบเทียบโอนหน่วยกิตด้วยวิธีผสมผสาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Sarathip_Techawiwattanaboon.pdf (9.37 MB)
เตชิต ธนาคุณ.  2560.  การรับรู้ถึงความต้องการซื้อเสื้อยืดพิมพ์สกรีนของผู้บริโภคผ่านสังคมออนไลน์. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tachit_Thanakhun.pdf (718.08 KB)
ณัฐพล ศิลปชัย.  2560.  การวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าด้วยวิธีเส้นทางการไหลวิกฤตของกำลังไฟฟฟ้า. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Nuttapol_Sinlapachai.pdf (6.6 MB)
นิติพันธุ์ แสนสุข.  2560.  การศึกษาการกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเตาเผา: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Nitipun_Saensook.pdf (28 MB)
วาสนา ประภาษี.  2560.  การศึกษาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Wassana_Prapasee.pdf (21 MB)
ปรียานุช มานุจำ.  2560.  การศึกษาการคิดไตร่ตรองด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับเเนวคิดสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Preeyanuch_Manujum.pdf (11.44 MB)
อรธิดา สว่าง.  2560.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดริเริ่ม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Onthida_Swang.pdf (11.18 MB)
ณัฐวุฒิ ธนาคุณ.  2560.  การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Nattawut_Thanakhun.pdf (1.59 MB)
วิไลวรรณ สีแดด.  2560.  การศึกษาความเข้าใจ เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน Geogebra applet. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Wilaiwan_Seedad.pdf (9.43 MB)
วิภาพร ทิพย์รักษา.  2560.  การศึกษาความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องพาราโบลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Geogebra. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Vipaporn_Tipraksa.pdf (6.03 MB)
สุดารัตน์ ชูคำ.  2560.  การศึกษาความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โน้ตดนตรี ร่วมกับ Butterfly method. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Sudarat_Chukham.pdf (4.87 MB)
เชษฐวุฒิ ศรีสะอาด.  2560.  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ : กรณีศึกษาเฉพาะโรงงานแปรรูปไม้ยูคาลิปตัสแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Chettawut_Srisaard.pdf (2.04 MB)
พาเพียน สิมาจารย์.  2560.  การศึกษาคุณสมบัติบางประการของยีสต์ที่คัดแยกได้จากสวนสัตว์อุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Phaphian_Simachan.pdf (5.04 MB)
สุพัตรา ฉลาดเลิศ.  2560.  การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Supattra_Chalatloed.pdf (4.37 MB)
นารีรัตน์ พรรณราย.  2560.  การศึกษาปัจจัยส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: กรณีศึกษาบริเวณจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Nareerat_Pannarai.pdf (575.75 KB)
ธีรวัฒน์ แสงศรี.  2560.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของโพลยา ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Theerawat_Saengsri.pdf (5.83 MB)
ยุพิน พลอยยอด.  2560.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบจำลองทางความคิด เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Yupin_Ployyod.pdf (3.99 MB)
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, จินตนา นภาพร, สุรชัย จูมพระบุตร, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.  2560.  การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของสารฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae. Nongnit_Teerawattanasuk.pdf (28.36 MB)
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์.  2560.  การศึกษาวัสดุดูดซับเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยวิธีทางเคมีคำนวณ. Siriporn_Junsuttiwong.pdf (2.01 MB)
พงษ์นเรศ บุญถึง.  2560.  การศึกษาเชิงทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างผนังท่อนาโนคาร์บอนชั้นเดียวและพอลิเอทิลีนอิมีน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์ Phongnared_Boontueng.pdf (12.46 MB)
นวลละออง อุทามนตรี.  2560.  การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Nuanla-Ong_Utamontree.pdf (87.54 MB)
พันกร มนทอง.  2560.  การสร้างเครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์ Pankorn_Monthong.pdf (2.95 MB)
ปานทิพย์ จันทร์สมุด.  2560.  การออกแบบการทดลองและหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Panthip_Chansamood.pdf (4.21 MB)

Pages