การรับรู้ถึงความต้องการซื้อเสื้อยืดพิมพ์สกรีนของผู้บริโภคผ่านสังคมออนไลน์

Titleการรับรู้ถึงความต้องการซื้อเสื้อยืดพิมพ์สกรีนของผู้บริโภคผ่านสังคมออนไลน์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsเตชิต ธนาคุณ
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ต677 2560
Keywordsการตลาดอินเทอร์เน็ต, ผู้บริโภค -- การตัดสินใจซื้อ, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ร้านค้าออนไลน์, อินเทอร์เน็ต -- การค้า, เครือข่ายสังคมออนไลน์ -- การตลาด
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ถึงความต้องการซื้อเสื้อยืดพิมพ์สกรีนของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค และการรับรู้ถึงความต้องการซื้อเสื้อยืดพิมพ์สกรีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (3) อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคต่อการรับรู้ถึงความต้องการซื้อ เสื้อยืดพิมพ์สกรีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่กดติดตาม Facebook fan page Tachit เสื้อสกรีนตามใจคุณ จำนวน 406 คน สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน t – Test, F – Test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis: MRA) ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน) ที่แตกต่างกันจะมีการการรับรู้ถึงความต้องการซื้อเสื้อยืดพิมพ์สกรีนของผู้บริโภคผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ปัจจัยด้าน ความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ถึงความต้องการซื้อเสื้อยืดพิมพ์สกรีนของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 (3) ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคในด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านการสื่อสาร มีผลต่อการรับรู้ถึงความต้องการซื้อ เสื้อยืดพิมพ์สกรีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05

Title Alternate Need recognition of consumers' screen printing T-shirts through the social media