การศึกษาการกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเตาเผา: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Titleการศึกษาการกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเตาเผา: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsนิติพันธุ์ แสนสุข
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD น587 2560
Keywordsการกำจัดขยะ, ขยะติดเชื้อ--การจัดการ, เตาเผาขยะ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ศึกษาปริมาณและอัตราการกำจัดขยะติดเชื้อ อัตราค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและบำรุงรักษา อัตราการปลดปล่อยมลภาวะอากาศ และเพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการกำจัดขยะติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จากการรายงานข้อมูลและการทดลองการกำจัดขยะติดเชื้อระยะที่ 1-3 ในปี 2555-2559 ผลการศึกษาพบว่า การกำจัดขยะติดเชื้อ ระยะที่ 3 มีความเหมาะสมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบมากที่สุด ทั้งด้านอัตราการกำจัดขยะติดเชื้อเฉลี่ยเท่ากับ 479.68 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณขยะติดเชื้อต่อวันที่ให้บริการ อีกทั้งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและบำรุงรักษาเฉลี่ยเท่ากับ 0.81 บาทต่อกิโลกรัม ตลอดจนมลภาวะอากาศที่ปลดปล่อยมีค่าเฉลี่ยผ่านตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามพบว่า ความเข้มข้นของมลภาวะอากาศจะมีค่าสูงในช่วงต้นของการเผาขยะติดเชื้อในแต่ละรอบการป้อน แต่จะมีค่าลดลงและผ่านค่ามาตรฐานเมื่อเวลาในการเผาผ่านไปประมาณ 15 นาที ดังนั้นการลดความถี่ในการป้อน สามารถช่วยลดความเข้มข้นของมลภาวะอากาศที่เกิดขึ้นได้

Title Alternate Study of infectious waste disposal using incinerator :a case study of Warinchamrap Municipality