การวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าด้วยวิธีเส้นทางการไหลวิกฤตของกำลังไฟฟฟ้า

Titleการวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าด้วยวิธีเส้นทางการไหลวิกฤตของกำลังไฟฟฟ้า
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsณัฐพล ศิลปชัย
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ณ342 2560
Keywordsการวัดไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้ากำลัง, เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง, แรงเคลื่อนไฟฟ้า
Abstract

ความสามารถในการรับโหลดสูงสุดของระบบ เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินสมรรถนะของระบบส่งไฟฟ้า สามารถใช้ในขั้นตอนการวางแผนระบบผลิตและส่งไฟฟ้าในทางทฤษฎีโหลดสูงสุดของระบบจะถูก จำกัดด้วยเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าเสมอ ในการคำนวณต้องใช้การจำลองการเพิ่มขึ้นของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าและโหลด วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของ ระบบไฟฟ้ากำลังโดยเปรียบเทียบ 2 วิธีระหว่างวิธีการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่องซึ่งเป็นวิธีที่ ได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถคำนวณจุดที่เกิดสภาวะแรงดันพังทลายได้ นอกจากนี้ยังสามารถ เขียนกราฟการเพิ่มขึ้นของโหลดกับแรงดันไฟฟ้าของโหลดบัสทำให้ทราบบัสที่อ่อนแอที่สุดในระบบ เทียบกับวิธีวิเคราะห์เส้นทางการไหลวิกฤตของระบบไฟฟ้ากำลัง โดยผลที่ได้จากการเปรียบเทียบผลทั้ง สองวิธีจะนำไปสู่ความเข้าใจต่อปัญหานี้ในเชิงลึก โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการจำลองผลโดย ใช้ระบบทดสอบ 5 บัส ระบบทดสอบ 9 บัส และระบบทดสอบ 39 บัส ในการทดสอบ

Original PublicationAnalysis of of voltage stability using critical power flow paths