การศึกษาคุณสมบัติบางประการของยีสต์ที่คัดแยกได้จากสวนสัตว์อุบลราชธานี

Titleการศึกษาคุณสมบัติบางประการของยีสต์ที่คัดแยกได้จากสวนสัตว์อุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsพาเพียน สิมาจารย์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP พ618 2560
Keywordsความหลากหลายทางชีวภาพ -- อุบลราชธานี, ป่าเบญจพรรณ, ยีสต์, ยีสต์ -- ความหลากหลายทางชีวภาพ, สวนสัตว์อุบลราชธานี
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีโดยทำการแยกจากดิน ใบไม้ และเปลือกไม้ตัวอย่างที่เก็บมาทำการแยกเชื้อด้วยเทคนิคการเลี้ยงเชื้อและจัดจำแนกโดยอาศัยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลด้วยการเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ใน D1/D2 ของยีน 26s rDNA นำตัวอย่างมาทำการเจือจางและทำการแยกโคโลนีบนอาหาร Yeast extract malt extract (YM) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สามารถคัดแยกยีสต์จากดินได้จำนวน 13 ไอโซเลท คัดแยกจากเปลือกไม้ และ ใบไม้ได้จำนวน 22 และ 31 ไอโซเลท ตามลำดับลักษณะโคโลนีส่วนใหญ่มีลักษณะขาวขุ่น ลักษณะเซลล์ส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม รูปไข่ และบางไอโซเลทมีการสร้างเส้นใย นำทั้งหมด 66 ไอโซเลทมาจัดจำแนกโดยอาศัยอนุกรมวิธาน ระดับโมเลกุลด้วยการเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ใน D1/D2 ของยีน 26s rDNA สามารถจำแนกยีสต์ได้ ดังนี้ Candida, Meyerozyma, Schwanniomyces, Pichia, Wickerhamomyces, Kazachstania, Kodamaea, Lachancea, Aureobasidium, Cryptococcus และ Rhodotorula ส่วนใหญ่จะพบสกุล Candida ที่พบมากที่สุดคือ Candida orthopsilosis

Title Alternate Study of some characteristics of yeast isolated from Ubon Ratchathani Zoo