การพัฒนาวิธีเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อการเปรียบเทียบโอนหน่วยกิตด้วยวิธีผสมผสาน

Titleการพัฒนาวิธีเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อการเปรียบเทียบโอนหน่วยกิตด้วยวิธีผสมผสาน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsสราธิป เตชาวิวัฒนาบูลย์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT ส351 2560
Keywordsการประมวลผลคำ, การศึกษาระดับอุดมศึกษา, การศึกษาในมหาวิทยาลัย, การเทียบโอนผลการศึกษา, การเปรียบเทียบโอนหน่วยกิต, สถาบันอุดมศึกษา -- หน่วยกิต, อิเล็กทรอนิกส์สเปรดชีต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

การเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วอาจส่งผลให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้นซึ่งในกระบวนการเทียบโอนหน่วยกิตจะพิจารณาความคล้ายคลึงของคำอธิบายรายวิชา ร่วมกับชื่อวิชา วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาร่วมกับชื่อ วิชา และพัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาระดับมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีวัดความคล้ายคลึงของข้อความที่แทนด้วยเวกเตอร์ โดยประยุกต์ใช้วิธีวัดระยะทางเชิงมุมร่วมกับความถี่ของคำที่ปรากฏในเอกสาร กระบวนทำงานประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การตัดคำไทยภาษาไทย 2) การรวม ความหมายคำโดยใช้พจนานุกรมเป็นฐาน 3) การกำจัดคำหยุด 4) การวิเคราะห์คำเชิงความหมาย 5) การหาค่าน้ำหนักของคำและ 6) การวัดความคล้ายคลึงของรายวิชา ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองเป็น ข้อมูลคำอธิบายรายวิชาที่เขียนด้วยภาษาไทย ในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินประสิทธิภาพทำโดยการ เปรียบเทียบผลการเทียบโอนหน่วยกิตที่แนะนำจากระบบกับผลจากการพิจารณาของหลักสูตร ผลการวิจัย พบว่า วิธีการเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตที่พัฒนาขึ้น ได้ค่า ความถูกต้อง เท่ากับ 82.61% ค่าความแม่นยำ เท่ากับ 100% ค่าความระลึก เท่ากับ 80.95 และค่าความถ่วงดุล เท่ากับ 89.47% ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความคล้ายคลึงของคำอธิบายรายวิชาเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตได้ และการประเมินประสิทธิภาพของระบบในเบื้องต้น ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 30 คน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63) ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยสนับสนุน กระบวนการเทียบโอนหน่วยกิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Title Alternate Development of an alternative approach to course description comparison for university credit transfer using hybrid methods