การศึกษาเชิงทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างผนังท่อนาโนคาร์บอนชั้นเดียวและพอลิเอทิลีนอิมีน

Titleการศึกษาเชิงทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างผนังท่อนาโนคาร์บอนชั้นเดียวและพอลิเอทิลีนอิมีน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsพงษ์นเรศ บุญถึง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC พ157ก 2560
Keywordsท่อนาโนคาร์บอน, พอลิเอทิลีน, สารกึ่งตัวนำ
Abstract

วัสดุพอลิเมอร์ชนิดเอมีนถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเจือลงบนผนังท่อนาโนคาร์บอนชั้นเดียวเพื่อที่สร้างเป็นสารกึ่งตัวนำในรูปแบบใหม่ แต่อย่างไรก็ตามความเข้าใจในเชิงโครงสร้างของพอลิเอทิลีนเอมีนที่พันรอบท่อนาโนคาร์บอนที่ใช้ในการออกแบบเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอนยังไม่มีความชัดเจนมากนักเพื่อที่จะเข้าใจถึงลักษณะของโครงสร้างของพอลิเมอร์บนผนังของท่อนาโนคาร์บอนโดยการทดสอบโครงสร้างพอลิเมอร์ชนิดเชิงเส้นและชนิดกิ่งที่ถูกค้นพบในการทดสอบในการม้วนตัวบนผนังท่อนาโนคาร์บอนโดยใช้โปรแกรมที่มีพื้นฐานบนทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นซึ่งปรับปรุงโดยเพิ่มความถูกต้องในด้านของความแรงวันเดอร์วาลส์ในระบบดังกล่าวถูกพิจารณาบนเงื่อนของขอบเขตแบบเพอริโอดิกในผลการคำนวณพบว่าโครงสร้างทั้งสองที่ถูกพิจารณานั้นเป็นการดูดซับแบบไม่ผันกลับเมื่อถูกเจือลงบนผนังท่อนาโนคาร์บอน แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มของความยาวของโครงสร้างชนิดเชิงเส้นที่พันรอบท่อนาโนคาร์บอนนั้นไม่ส่งต่อคุณสมบัติเดิมของท่อนาโนคาร์บอน ตรงกันข้ามกับโครงสร้างชนิดกิ่งซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นลักษณะโครงสร้างทางพอลิเมอร์ที่ทำให้เกิดสถานะผู้ให้ในแถบโครงสร้างพลังงานเนื่องจากการจัดเรียงตัวซึ่งทำให้เกิดเป็นกลุ่มพันธะไฮโดรเจนในโครงสร้าง bader charge analysis ถูกพิสูจน์ได้ว่ามีอิเล็กตรอนถูกถ่ายโอนจากพอลิเอทิลีนอิมีนไปยังท่อนาโนคาร์บอน จากเหตุผลดังกล่าวทำให้พอลิเอทิลีนอิมีนชนิดกิ่งที่ถูกเจือลงบนท่อนาโนคาร์บอนส่งผลทำให้เกิดเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอนได้

Title Alternate Theoretical study of interactions between single-walled carbon nanotube and polyethyleneimine