การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลในวิกิพีเดียและคอนเซอร์เวพีเดียด้วยไอโอนิคเฟรมเวิร์ก เจสันและแคช บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส

Titleการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลในวิกิพีเดียและคอนเซอร์เวพีเดียด้วยไอโอนิคเฟรมเวิร์ก เจสันและแคช บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsศศิธร ประสงค์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ศ291ก 2560
Keywordsการค้นข้อสนเทศ, ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การค้นข้อสนเทศ, ระบบปฏิบัติการไอโอเอส
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นข้อมูลในวิกิพีเดียและ คอนเซอร์เวพีเดียบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ซึ่งพัฒนาโดยใช้ไอโอนิคเฟรมเวิร์ก (Ionic Framework) และฐานข้อมูลเอสคิวไลท์ (SQLite) ใช้เทคนิคการทำแคชบนมือถือ (Cache Mobile) และแคชบนเซิร์ฟเวอร์ (Cache Server) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้น การทำแคชจะเก็บเป็นไฟล์รูปแบบเจสัน (JSON) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไคลเอนต์(Client) และเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยในการวัดประสิทธิภาพความเร็วในการสืบค้นข้อมูลในวิกิพีเดียและคอนเซอร์เวพีเดียพบว่าการสืบค้นในวิกิพีเดียและคอนเซอร์เวพีเดียแบบผ่านเว็บไซต์ของ คอนเซอร์เวพีเดียโดยตรงไม่ผ่านแคชใช้เวลาตอบสนองช้าที่สุดเฉลี่ย 826 มิลลิวินาทีและการสืบค้น แบบผ่านแคชบนมือถือใช้เวลาตอบสนองเร็วที่สุดเฉลี่ย 9 มิลลิวินาที ซึ่งมีความเร็วเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 98.91 ของการสืบค้น ในส่วนของการวัดประสิทธิภาพการแสดงผลหน้ารายละเอียดพบว่าการแสดงผล ข้อมูลวิกิพีเดียแบบผ่านเว็บไซต์ของคอนเซอร์เวพีเดียโดยตรงไม่ผ่านแคชใช้เวลาตอบสนองช้าที่สุด เฉลี่ย 2204 มิลลิวินาทีและการแสดงผลหน้ารายละเอียดแบบผ่านแคชบนมือถือใช้เวลาตอบสนองเร็วที่สุดเฉลี่ย 30 มิลลิวินาที ซึ่งมีความเร็วเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 98.64 ของการแสดงผลหน้ารายละเอียด การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทั่วไปจำนวน 15 คนพบว่าอยู่ในระดับดี โดยได้ค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 4.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.63 การประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน พบว่า อยู่ในระดับดี โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.56 ดังนั้นจึงสามารถ สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลบนวิกิพีเดียและคอนเซอร์เวพีเดียได้จริง การใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเจสันและเทคนิคการทำแคชมาใช้ช่วยให้การสืบค้นข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

Title Alternate The development of information search system in Wikipedia and conservapedia using Ionic framework with Json and Cache on IOS operating system