การสร้างเครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

Titleการสร้างเครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsพันกร มนทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK พ553 2560
Keywordsการจัดการพลังงาย, การวัดพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงาน -- การจัดการ, พลังงานแสงอาทิตย์ -- การผลิต, พลังงานแสงอาทิตย์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์, เซลล์แสงอาทิตย์ -- การผลิต
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมและสร้างเครื่องมือเพื่อวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์ จากเซนเซอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์โดยวัดเป็นรังสีอาทิตย์รวม วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย การต่อวงจรการวัดพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ไอซี ADS 1115 ในการรับค่าสัญญาณอนาลอกซึ่งอยู่ในระดับไมโครโวลต์ถึงมิลลิโวลต์จากเซนเซอร์แล้วแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 8266 ในการควบคุมการรับส่งค่าไปยังผู้ใช้ผ่านสัญญาณ WiFi ซึ่งการรับส่งค่าจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 8266 ไปยัง raspberry pi จะใช้ socket sever และ socket client จากนั้น raspberry pi จะส่งค่าข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จาก ESP 8266 ไปที่ Net pi เพื่อทำการรับส่งค่าข้อมูลในระยะไกลให้แก่ผู้ใช้ตามเวลาจริง (Real time) นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นฐานข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา จากการนำเครื่องมือที่ได้มาทดลองเก็บข้อมูลในการอ่านค่าจากเซนเซอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณดาดฟ้า อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวัดพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ พบว่าเครื่องมือที่สร้างสามารถอ่านค่าจากเซนเซอร์แปลงค่าที่ได้ให้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ รับส่งค่าตามคำสั่งของโปรแกรมที่ได้พัฒนาได้

Title Alternate Building equipment for measuring and recording data of solar energy in Ubon Ratchathani Province and Si Sa Ket Province