คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ทัศนีย์ หนองกก.  2550.  ระบบสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงใช้ผลการเรียน 8 จังหวัด ในเขตพื้นที่บริการ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Tassanee_Nongkok.pdf (8.28 MB)
สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์.  2550.  ระบบสารสนเทศระเบียนรายงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Sakonrat_Wattivuttipong.pdf (96.42 MB)
การุญ บุญครอบ.  2556.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามตัวชี้วัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Karun_Bun.pdf (14.44 MB)
เกศแก้ว นันเทพา.  2557.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมสำหรับการชลประทาน : กรณีศึกษา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Ketkeo_Nanthepha.pdf (57.63 MB)
บรรจบ แสนสุข.  2548.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับดัชนีชี้วัดสาธารณสุข ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Bunjob_San.pdf (2.97 MB)
นำชัย โอฬารบัณฑิตกุล.  2548.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบาดวิทยาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Numchai_Oh.pdf (109.48 MB)
สุพัตรา แสนใจ.  2552.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดการหอพักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Supatra_Sae.pdf (39.79 MB)
ณภาภัช กองอุ่น.  2556.  ระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Naphapat_Kongoon.pdf (164.85 MB)
สายันต์ แสงหัวช้าง.  2554.  ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sayan_Sae.pdf (24.84 MB)
โกสิทธิ์ ทองคำเจริญ.  2549.  ระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาระงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Kosit_Tho.pdf (11.09 MB)
ณัฏฐพงษ์ พิกุลทอง.  2555.  ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบุคลากร กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nattapong_Pikulthong.pdf (1.31 MB)
ประกิจ เชื้อนิล.  2549.  ระบบสารสนเทศจัดการเงินอุดหนุน กรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Prakit_Cha.pdf (5.77 MB)
ประสาร ศรีวะสุทธิ์.  2551.  ระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Prasarn_Sriwasutthi.pdf (82.22 MB)
พรทิพย์ อริยชาติ.  2558.  ระบบสารสนเทศงานอุบัติเหตุการจราจร: กรณีศึกษา ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon PorntipAriyachat.pdf (6.09 MB)
เนติรักษ์ วงศ์คำ.  2553.  ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ และสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Neithirak_Von.pdf (24.44 MB)
ธีรนันท์ คะบุตร.  2551.  ระบบสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
นพอนันต์ นรโคตร.  2553.  ระบบสารสนเทศงานวัดผลการศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nopanan_Nor.pdf (32.57 MB)
สมชาย พรหมจันทร์.  2551.  ระบบสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Somchai_Promjan.pdf (44.12 MB)
สุอารีย์ นครพันธุ์.  2556.  ระบบสารสนเทศงานบัณฑิตศึกษา : กรณีศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Suaree_Nak.pdf (8.49 MB)
วิเชียรพงศ์ แสนทวีสุข.  2550.  ระบบสารสนเทศงานบริการลูกค้า:กรณีศึกษางานส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยโสธร บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Wichianphong_Saenthaweesuk.pdf (13.36 MB)
สุทธิรักษ์ จงราช.  2552.  ระบบสารสนเทศงานบริการทางการแพทย์คนพิการผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Sutthirak_Jon.pdf (81.6 MB)
วิเชียร กำทอง.  2552.  ระบบสารสนเทศคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ศรสิทธิ์ ศรวิมล.  2552.  ระบบสารสนเทศครู นักเรียนและนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Somsit_Sor.pdf (36.12 MB)
อุดร จิตจักร.  2554.  ระบบสารสนเทศขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)PDF icon Udon_Jit.pdf (5.49 MB)
นภาพร วรรณทอง.  2549.  ระบบสารสนเทศการสำรวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Napaporn_Wan.pdf (12.65 MB)

Pages