คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Thiwa_Kanphakdee.pdf (11.69 MB)
PDF icon Thanida_Sai.pdf (38.41 MB)
PDF icon Boonyapat_Jun.pdf (20.59 MB)
ชายชนท์ บุษยานุรักษ์. (2550). ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังเลือด. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chaichon_Budsayaurak.pdf (12.29 MB)
PDF icon Piyarat_Sri.pdf (8.29 MB)
อนุชิต สิงห์คำ. (2557). ระบบสารสนเทศราคาสินค้าเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Anuchit_Singkham.pdf (2.04 MB)
PDF icon Tassanee_Nongkok.pdf (8.28 MB)
สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์. (2550). ระบบสารสนเทศระเบียนรายงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sakonrat_Wattivuttipong.pdf (96.42 MB)
PDF icon Karun_Bun.pdf (14.44 MB)
PDF icon Ketkeo_Nanthepha.pdf (57.63 MB)
PDF icon Bunjob_San.pdf (2.97 MB)
PDF icon Numchai_Oh.pdf (109.48 MB)
PDF icon Supatra_Sae.pdf (39.79 MB)
ณภาภัช กองอุ่น. (2556). ระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Naphapat_Kongoon.pdf (164.85 MB)
สายันต์ แสงหัวช้าง. (2554). ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sayan_Sae.pdf (24.84 MB)
PDF icon Kosit_Tho.pdf (11.09 MB)
PDF icon Nattapong_Pikulthong.pdf (1.31 MB)
ประกิจ เชื้อนิล. (2549). ระบบสารสนเทศจัดการเงินอุดหนุน กรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Prakit_Cha.pdf (5.77 MB)
ประสาร ศรีวะสุทธิ์. (2551). ระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Prasarn_Sriwasutthi.pdf (82.22 MB)
PDF icon PorntipAriyachat.pdf (6.09 MB)
PDF icon Neithirak_Von.pdf (24.44 MB)
PDF icon Thiranan_Khaboot.pdf (6.23 MB)
นพอนันต์ นรโคตร. (2553). ระบบสารสนเทศงานวัดผลการศึกษา. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nopanan_Nor.pdf (32.57 MB)
PDF icon Somchai_Promjan.pdf (44.12 MB)
PDF icon Suaree_Nak.pdf (8.49 MB)

Pages