คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Unarat_Laphan.pdf (1.48 MB)
วินิต แก่นจำปา. (2556). ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงทั่วไปของโรงพยาบาล. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Winit_Kae.pdf (17.29 MB)
จิราพรรณ แก้วพิกุล. (2552). ระบบสารสนเทศการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับประถมศึกษา. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jirapun_Keawpikul.pdf (28.95 MB)
PDF icon Adirek_Sripathumporn.pdf (6.72 MB)
PDF icon Worapa_Namuang.pdf (61.69 MB)
พรชัย พลเยี่ยม. (2552). ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ปราชญ์เกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornchai_Pol.pdf (32.32 MB)
PDF icon Pairoj_Palasuk.pdf (66.03 MB)
ชุมพร หลินหะตระกูล. (2549). ระบบสนับสนุนตารางการเรียนการสอน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Choomporn_Lin.pdf (12.1 MB)
ชูพงษ์ ชาจุหวัน. (2549). ระบบสนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Choopong_Cha.pdf (4.46 MB)
PDF icon Maneerat_Tuisamran.pdf (23.09 MB)
PDF icon Preecha_Kriengkorakot.pdf (129.54 MB)
PDF icon Phonekham_Han.pdf (29.21 MB)
อานนท์ วิเศษรุ่งเรือง. (2561). ระบบร้านค้าออนไลน์สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Arnon_Wisetrungcharoen.pdf (8.43 MB)
ขวัญชัย ชุณห์กุล. (2551). ระบบร้านขายรถจักรยานยนต์มือสอง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kwanchai_Chunkun.pdf (62.44 MB)
เนาวรัตน์ สุขินทร์. (2551). ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nawvarat_Sukhin.pdf (99.62 MB)
PDF icon Southchay_Sayoudom.pdf (57.57 MB)
PDF icon Kitipun_Boonin.pdf (46.26 MB)
PDF icon Kriangsak_Tinnawong.pdf (60.44 MB)
พนากานต์, ปิยะนันท์. (2548). ระบบพยากรณ์ดัชนีหุ้นด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลแบบซอฟต์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Piyanan_Pan.pdf (35.09 MB)
PDF icon Vilasinee_Kak.pdf (9.11 MB)
PDF icon Chitchai_Lerssiriwat.pdf (27.26 MB)
PDF icon Thanasith_Sananmuang.pdf (5.46 MB)
PDF icon Chaiyapat_Kosulvit.pdf (13.78 MB)
วิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ. (2555). ระบบบริหารจัดการแบนด์วิดธ์ของอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Witchupong_Limpiteeprakarn.pdf (825.01 KB)
ดอน วิภา. (2559). ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตด้วยข้อมูลผู้ใช้งาน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Don_Wipha.pdf (5.59 MB)

Pages