คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
จิราพรรณ แก้วพิกุล.  2552.  ระบบสารสนเทศการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับประถมศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Jirapun_Keawpikul.pdf (28.95 MB)
อดิเรก ศรีปทุมภรณ์.  2550.  ระบบสารสนเทศการจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Adirek_Sripathumporn.pdf (6.72 MB)
วรภา นาเมือง.  2551.  ระบบสารสนเทศการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Worapa_Namuang.pdf (61.69 MB)
ไพโรจน์ พละศึก.  2551.  ระบบสารสนเทศการจัดการงานพัสดุธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมุกดาหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Pairoj_Palasuk.pdf (66.03 MB)
ชุมพร หลินหะตระกูล.  2549.  ระบบสนับสนุนตารางการเรียนการสอน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Choomporn_Lin.pdf (12.1 MB)
ชูพงษ์ ชาจุหวัน.  2549.  ระบบสนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Choopong_Cha.pdf (4.46 MB)
มณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ.  2559.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกร กรณีศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบุรณ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Maneerat_Tuisamran.pdf (23.09 MB)
ปรีชา เกรียงกรกฎ.  2550.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับเลือกโครงการแบบคลุมเครือ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Preecha_Kriengkorakot.pdf (129.54 MB)
พอนคำ หานชะนะ.  2553.  ระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)PDF icon Phonekham_Han.pdf (29.21 MB)
อานนท์ วิเศษรุ่งเรือง.  2561.  ระบบร้านค้าออนไลน์สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Arnon_Wisetrungcharoen.pdf (8.43 MB)
ขวัญชัย ชุณห์กุล.  2551.  ระบบร้านขายรถจักรยานยนต์มือสอง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Kwanchai_Chunkun.pdf (62.44 MB)
เนาวรัตน์ สุขินทร์.  2551.  ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Nawvarat_Sukhin.pdf (99.62 MB)
สุดใจ ไชยอุดม.  2556.  ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บของวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Southchay_Sayoudom.pdf (57.57 MB)
กิติพันธ์ บุญอินทร์.  2551.  ระบบระบายความร้อนของเครื่องปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของวัสดุแบบบริดจ์แมนโดยใช้วัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์ PDF icon Kitipun_Boonin.pdf (46.26 MB)
เกรียงศักดิ์ ทินวงศ์.  2556.  ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลผู้สูงอายุสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Kriangsak_Tinnawong.pdf (60.44 MB)
วิลาสินี กากแก้ว.  2549.  ระบบประเมินภาระงานบุคลากรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Vilasinee_Kak.pdf (9.11 MB)
ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์.  2552.  ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาออนไลน์ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ., กพร. และสมศ. : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Chitchai_Lerssiriwat.pdf (27.26 MB)
ธนสิทธิ์ สนั่นเมือง.  2563.  ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Thanasith_Sananmuang.pdf (5.46 MB)
ชัยภัทร โกศัลวิตร.  2551.  ระบบบูรณาการรายการภาคนิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Chaiyapat_Kosulvit.pdf (13.78 MB)
วิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ.  2555.  ระบบบริหารจัดการแบนด์วิดธ์ของอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Witchupong_Limpiteeprakarn.pdf (825.01 KB)
ดอน วิภา.  2559.  ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตด้วยข้อมูลผู้ใช้งาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Don_Wipha.pdf (5.59 MB)
อารีรัตน์ ธานี.  2548.  ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้อ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Areerat_Tha.pdf (47.49 MB)
สมปอง เวฬุวนาธร.  2548.  ระบบบริหารการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Sompong_Way.pdf (63 MB)
กัณหา อุทธิเสน.  2549.  ระบบบริการสารสนเทศงานบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Kunha_Utt.pdf (7.4 MB)
วิโรจน์ ธิมา.  2548.  ระบบบริการคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Wirot_Thi.pdf (40.41 MB)

Pages