คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title Type [ Year(Asc)]
2560
นิภาวรรณ พองพรหม, พรพรรณ พึ่งโพธิ์.  2560.  การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงไธโอฟีน. PDF icon Nipawan_Pongprom.pdf (15.48 MB)
ธงชัย ตั้งมิ่งชัย.  2560.  การตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thongchai_Tangmingchai.pdf (806.82 KB)
ศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ.  2560.  การตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Supawat_Channetikit.pdf (21.5 MB)
จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์.  2560.  การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Jiraphong_Wannasut.pdf (1.6 MB)
สลิลทิพย์ ขจรเงิน.  2560.  การตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้า : กรณีศึกษาร้านเสรีชัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Saliltip_Khajorn-Ngern.pdf (1.34 MB)
สุพิชชา ศรีภา.  2560.  การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Supitcha_Sripha.pdf (2.13 MB)
ชญาชล มาลาหอม.  2560.  การตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย : กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Chayachol_Malahom.pdf (1.34 MB)
ศักดิ์ดา คงสีลา.  2560.  การถ่ายทอดยีน Bph3 ควบคุมลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเข้าสู่สายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 โดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ PDF icon Sakda_Kongsila.pdf (4.57 MB)
ชัชวาลย์ บุตรมาศ.  2560.  การบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารด้วยการรู้จำใบหน้า กรณีศึกษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Chatchavan_Bootmas.pdf (7.28 MB)
สายรุ้ง สิงห์เรือง.  2560.  การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Araya_Mukdaharn.pdf (30.17 MB)
ยุพิน พรมหล่อ.  2560.  การประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชุด ตึกแถวอนุรักษ์ไทยจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Yupin_Promloor.pdf (39.8 MB)
ธิติกานต์ บุญแข็ง, จรวยพร แสนทวีสุข, นลิน เพียรทอง.  2560.  การปรับปรุงประสิทธิภาพลูกหินขัดข้าวปอซโซลานด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง. PDF icon Thitikan_Boonkeang.pdf (37.62 MB)
ธนาทิพย์ แหลมคม.  2560.  การพัฒนาการผลิตปลาสวสยเนื้อขาว (Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน : ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1. PDF icon ThanatipLhamkom2560.pdf (19.23 MB)
นัฐพล จำปา.  2560.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เลือกใช้กลยุทธ์การสร้างเป้าหมายย่อย ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Nattaphon_Jumpa.pdf (3.1 MB)
ศิริธร อ่างแก้ว.  2560.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส ด้วยวัฎจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคการแข่งขันเกมแบบกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Sirithorn_Angkaew.pdf (2.39 MB)
ไผ่ พันงาม.  2560.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย ในขั้นสร้างความสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Pai_Panngam.pdf (42.94 MB)
ภาณุพงษ์ พรมศร.  2560.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างภายในของพืชดอกโดยการใช้ชุดทดลองอย่างง่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์สำหรับนักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Panupong_Promsorn.pdf (2.58 MB)
วิทยา วินาโร.  2560.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมล ความเข้มข้น และสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Wittaya_Winaro.pdf (37.92 MB)
เฉลิมขวัญ รวมสุข.  2560.  การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาPDF icon Chalermkwan_Ruamsuk.pdf (5.57 MB)
ครองทรัพย์ เป็งขวัญ.  2560.  การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Krongsap_Pengkhwan.pdf (7.32 MB)
ชัยวัฒน์ นวลตา.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Chaiwat_Nualta.pdf (1.67 MB)
อภิญญา แก้วใส.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Apinya_Kaewsai.pdf (3.14 MB)
เทวิกา สุดแสวง.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือชนิดกิจกรรมเกมแข่งขัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Tevika_Sudsawang.pdf (31.48 MB)
มาริษา พานจันทร์.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต วิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Marisa_Phanchan.pdf (2.76 MB)
ทิพานัน ศรีสุขวัฒนกิจ.  2560.  การพัฒนามโนมติวิทยาสาสตร์ เรื่องการเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แอปพลิเคชัน 4D elements และแบบจำลองสารประกอบไอออนิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Tipanun_Srisukwattanakit.pdf (5.05 MB)

Pages