การบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารด้วยการรู้จำใบหน้า กรณีศึกษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

Titleการบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารด้วยการรู้จำใบหน้า กรณีศึกษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsชัชวาลย์ บุตรมาศ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTA ช358 2560
Keywordsการประมวลผลภาพ--เทคนิคดิจิทัล, การรู้จำใบหน้า, การรู้จำใบหน้ามนุษย์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)--อำนาจเจริญ
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารด้วยรู้จำใบหน้าโดยใช้เทคนิค Haar-like feature ร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ระบบประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งใช้อุปกรณ์ราสเบอร์รี พาย ร่วมกับกล้องเว็บแคม พัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอนร่วมกับโอเพนซีวี ทำหน้าที่ในการบันทึกภาพบุคคลและส่งไปยังส่วนที่สอง ซึ่งเป็นส่วนที่พัฒนาให้ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์พัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรมซีชาร์ป ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลภาพใบหน้าแล้วทำการสกัดคุณลักษณะเด่นด้วยเทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบหลักเพื่อตรวจสอบกับชุดข้อมูลเรียนรู้ที่เป็นบุคลากรภายใน ซึ่งได้ทำการสกัดคุณลักษณะไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 40 คน คนละ 10 ภาพ ชาย 20 และหญิง 20 คน ผลการทดลองด้านประสิทธิภาพการรู้จำใบหน้ามีอัตราการรู้จำร้อยละ 92 และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานจำนวน 4 คน และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกจำนวน 4 คน พบว่า มีความพึงพอใจในระบบอยู่ในระดับดี

Title Alternate Data logging of building access using face recognition: a case study of Amnat Charoen provincial court