การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย ในขั้นสร้างความสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Titleการพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย ในขั้นสร้างความสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsไผ่ พันงาม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ผ949ก 2560
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 อี, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, มโนมติวิทยาศาสตร์, สารละลาย
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย ในขั้นสร้างความสนใจ โดยมีกลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 32 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะผสมผสานกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย จำนวน 8 ชั่วโมง และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความเข้าใจมโนมติแบบวินิจฉัยสองลำดับขั้นจำนวน 15 ข้อ จากการวิเคราะห์ร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติผิด (MU) คลาดเคลื่อน (AU) และถูกต้อง (SU) ก่อนเรียน พบว่า มีค่าเป็น 51.04, 40.21, 8.75 ตามลำดับ และหลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติผิด (MU) คลาดเคลื่อน (AU) และถูกต้อง (SU) มีค่าเป็น 12.08, 42.92, 45.00 ตามลำดับ และจากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์หลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 31.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.90) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 15.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.86) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายของนักเรียนให้สูงขึ้นได้

Title Alternate Development of scientific conceptual understanding of solution by using 5E inquiry incorporated with predict-observe-explain technique in the engagement step for grade 7 students
Fulltext: