การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือชนิดกิจกรรมเกมแข่งขัน

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือชนิดกิจกรรมเกมแข่งขัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsเทวิกา สุดแสวง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK495 ท649ก 2560
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, การเรียนแบบมีส่วนร่วม, กิจกรรมเกมแข่งขัน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, พืชดอก
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือชนิดกิจกรรมเกมแข่งขัน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3)พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไป และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน โดยกลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 34 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนทรายทองวิทยา ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รวมระยะเวลา 12 ชั่วโมง และการทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 80.88/81.28 และ 0.7394 ตามลำดับ ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.94 จัดเป็นความก้าวหน้าในระดับสูง ทำให้นักเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 28.14) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 81.27) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) และความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.34)

Title Alternate Development of learning achievement on flowering plant reproduction unit for grade 11 students using inquiry-based learning (5E) with cooperative learning through team games tournament technique