การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างภายในของพืชดอกโดยการใช้ชุดทดลองอย่างง่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์สำหรับนักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Titleการพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างภายในของพืชดอกโดยการใช้ชุดทดลองอย่างง่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์สำหรับนักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsภาณุพงษ์ พรมศร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK ภ432 2560
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์, พืชดอก--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วยชุดการทดลองอย่างง่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ เรื่อง โครงสร้างภายในของพืชดอก โดยศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 36 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One-group-pretest-posttest design และสถิติที่ใช้เป็นแบบ Dependent sample t-test ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้ทำการทดลองด้วยชุดการทดลองอย่างง่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ที่จัดทำขึ้นจำนวน 4 เนื้อหา ประกอบด้วย เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างภายในของราก โครงสร้างภายในของลำต้น และโครงสร้างภายในของใบ มีความเข้าใจในเนื้อหาถูกต้องมากขึ้น โดยมีคะแนนมโนมติวิทยาศาสตร์หลังเรียน (mean 24.89, SD 3.69) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 10.42, SD 2.90) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่ไม่แตกต่างกับความคงทนความรู้ของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้การจัดชุดทดลองอย่างง่ายและการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้อีกด้วย

Title Alternate Development of scientific conceptual understanding of internal structure of flowering plants using by simple experiment and jigsaw learning for grade 11 students