การตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย : กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย : กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsชญาชล มาลาหอม
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG ช112ก 2560
Keywordsความผูกพันต่อองค์การ, ประกันวินาศภัย
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในองค์กร และการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย ทั้ง 4 ช่องทาง ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120 คน ประกอบด้วย 1) ตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัยบุคคล และสำนักงานตัวแทนนายหน้า จำนวน 20 คน 2) ตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้แทนจำหน่าย รถยนต์ (Dealer) จำนวน 40 คน 3) ตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) จำนวน 50 คน 4) ตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย ไฟแนนท์ท้องถิ่น จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง (t–Test). สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน.(F–Test) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Correlation Analysis). การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31-40 ปีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน รายได้ 10,001 – 20,000 บาท และ มีประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยก่อนที่จะมาเป็นตัวแทนฯ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยภายในองค์กร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ในด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจสูงสุด โดยมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 ปัจจัย ภายในองค์กร ด้านผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านกิจกรรมสงเสริมการขาย ด้านความน่าเชื่อถือ ของทีมงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย โดยด้านความน่าเชื่อถือของ ทีมงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย สาขาอุบลราชธานีส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ที่ระดับนัยสำคัญ ทางสถิติระดับ 0.05 ส่วนด้านอัตราค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

Title Alternate Decision making of being casualty insurance agents :a case study of casuslty company in Mueang district, Ubon Ratchathani province