การตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsธงชัย ตั้งมิ่งชัย
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ธ117ก 2560
Keywordsความพึงพอใจของผู้บริโภค, ผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อ การตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ยากี้ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ยากี้ของพ่อค้าคนกลาง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดกับการ ตัดสินซื้อน้ำจิ้มสุกี้ยากี้ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ พ่อค้าคนกลางที่อาศัยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 405 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 45 ปีมีการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา มีรายได้ของกิจการต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) เพศและอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ยากี้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้ของกิจการต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ การตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ยากี้แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 2) ปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์ราคา สถานที่จัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ยากี้ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ 3) ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ยากี้ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ราคา และการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ยากี้ ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

Title Alternate Decision making of sukiyaki sauce products of the intermediary in Mueang district Ubon Ratchathani province area