การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsสุพิชชา ศรีภา
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF5415.33.T5 ส832
Keywordsการตัดสินใจซื้อ, พฤติกรรมผู้บริโภค -- อุบลราชธานี, เครื่องสำอาง -- การตลาด, เครื่องสำอางนำเข้า
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อ และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัย เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่มีประสบการณ์ใช้เครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการทดสอบค่าเอฟ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด วุฒิการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้ระหว่าง 10,000- 20,000 บาท/เดือน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางที่ระดับ 0.05 และการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า เพศ และ รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้แตกต่างกัน แต่ อายุสถานภาพ การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สถานที่จัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจ อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 แต่ราคาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ปัจจัย ด้านจิตวิทยา ได้แก่การจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ทัศนคติและบุคลิกภาพมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Title Alternate The imported South Korea cosmetics' decision - making of customers in Mueang district, Ubon Ratchathani province