การพัฒนาการผลิตปลาสวสยเนื้อขาว (Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน : ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1

Titleการพัฒนาการผลิตปลาสวสยเนื้อขาว (Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน : ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2560
Authorsธนาทิพย์ แหลมคม
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSH167.S69 ธ243ก 2560
Keywordsปลาน้ำจืด--การเลี้ยง, ปลาสวาย--การเลี้ยง
Abstract

การศึกษาองค์ประกอบของยีน scavenger receptor class B type 1 (SCARB1) จากเนื้อเยื่อทางเดินอาหารของปลาสวายที่นำมาสกัด total RNA และทำปฏิกิริยาด้วยวิธี RT-PCR (reverse trancriptase PCR) โดยออกแบบไพรเมอร์จากปลาชนิดอื่น พบความนาวของสายนิวคลีโอไทด์ 309 คู่เบส และวิธี 5’RACE-PCR (rapid amplification cDNA end-polymerase chain reaction) โดยออกแบบไพรเมอร์จากสายนิสคลีไอไทด์ที่ได้จากปฏิกิริยา RT-PCR พบความยาวของสายนิวคลีโอไทด์ 758 คู่เบส เมื่อนำสายนิวคลีโอไทด์จากทั้งสองปฏิกิริยามาเทียบกัน จะพบส่วนที่ทับซ้อนกัน จึงพบสายนิวคลีโอไทด์รวมทั้งหมด 1,005 คู่เบส (จำนวน 279 กรดอมิโน) ในขณะที่ไม่พบปลายทางด้าน 3’ (3’end) ความสัมพันธ์ของยีน SCARB1 ของปลาสวายมีความใกล้ชิดกับปลา channel catfish (Ictalurus punctatus) มากที่สุด ในการศึกษาการแสดงออกของยีน SCARB1 จากเนื้อเยื่อทางเดินอาหารของปลาสวาย เทียบกับยีน beta actin (housekeeping gene) พบการแสดงออกของยีน SCARB1 ในตัวอย่างทางเดินอาหารของปลาสวายในช่วงเดือน 2-12

Title Alternate Development of white muscle in striped catfish production (Pangasius hypophthalmus) by regulation of scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) activities with the different level and type of lipid: phase 1 characterization and expression of SCARB1