การตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ศ723ก 2560
Keywordsการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค, ความพึงพอใจของผู้บริโภค, ผู้บริโภค, ผู้บริโภค--การตัดสินใจซื้อ
Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มผู้บริโภค ที่มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อรองเท้านักเรียนให้บุตรหลาน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ การสอบถามประสบการณ์ในการซื้อรองเท้านักเรียนก่อนเก็บข้อมูล เลือกเก็บข้อมูลในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ร้านจำหน่ายรองเท้านักเรียน และศูนย์การค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA หรือ F-test) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 16-20 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของกลุ่มผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนด้านระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Title Alternate Customer's purchase decision of pupil shoes in Mueang, Ubonratchathani province area