Showing: 8 - 14 of 23 RESULTS
ภาพกิจกรรม

การอบรมเรื่องการสำรวจข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเรื่องการสำรวจข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 …

ภาพกิจกรรม

การประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ในงานสัมมนา PULINET

การประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ในงานสัมมนาการบริหารงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภา …