คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, เพียงเพ็ญ ธิโสดา, กฤตติยารัตน์ สมวงศ์.  2556.  ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย. PDF icon Chutinan_Prasitpuriprecha.pdf (1.85 MB)
เพียงเพ็ญ ธิโสดา, ปาจารีย์ ทองงอก.  2541.  ฤทธิ์ต่อการหดตัวของลำไส้เล็กส่วนปลายของหนูตะเภาของส่วนสกัดจากเปลือกแห้งของต้นกันเกรา. PDF icon Piengpen_Thisoda.pdf (2.39 MB)
สมจินตนา ทวีพานิชย์.  2553.  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเห็ดป่ากินได้ในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Somjintana_Tawee.pdf (13.71 MB)
ไชยวัฒน์ ไชยสุต, สุนีย์ จันทร์สกาว, สุชาติ ปันจัยสีห์.  2549.  ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและจลนพลศาสตร์ของการหมักผลิตภัณฑ์น้ำถั่วเหลืองและน้ำถั่วเหลืองหมัก. PDF icon Chaiwat_Chaisut.pdf (32.72 MB)
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, ปาจารีย์ ทองงอก, กุสุมา จิตแสง, สุดารัตน์ หอมหวล.  2545.  ฤทธิ์ต้านไวรัส ต้านมะเร็ง และต้านจุลชีพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยาก. PDF icon Pannarat_Akanitthapichat.pdf (2.7 MB)
วันดี รังสีวิจิตรประภา, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, เพียงเพ็ญ ธิโสดา.  2555.  ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่. PDF icon Wandee_Rungsri2555.pdf (16.89 MB)
พัชราภรณ์ บุญศิลป์.  2562.  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากจิ้งหรีดสายพันธุ์ทองดำต่อโรคอัลไซเมอร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Patchrapon_Boonsin.pdf (3.2 MB)
ชาญณรงค์ เงยวิจิตร.  2560.  ลักษณะการทุจริตในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ศึกษาในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Charnarong_Ngoeiwichit.pdf (826.04 KB)
พิรุณพร ตริรักษา.  2556.  ลักษณะการใช้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ KTB On The Move กรณีศึกษาของธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตอุบลราชธานีและสำนักงานเขตมุกดาหาร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Piroonporn_Triraksa.pdf (19.97 MB)
อัธยา อรรถอินทรีย์.  2554.  ลักษณะทางพันธุกรรมของปลาหมู 5 ชนิด สกุล Yasuhikotakia ในประเทศไทย : ประเด็นเพื่อการอนุรักษ์. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Athaya_Art.pdf (20.04 MB)
จีระพงศ์ พันธ์ดี.  2555.  ลักษณะสมบัติน้ำเสียฟาร์มสุกรขนาดเล็กในอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Jerapong_Pan.pdf (2.66 MB)
ณพล บุตราช.  2561.  ลักษณะเฉพาะอนาเทสเฟสและรูไทลเฟสของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิในการอบแตกต่างกัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์PDF icon Napon_Butrach.pdf (2.43 MB)
กิตติยา วงษ์ขันธ์, อโณทัย จันภักดี, เกษราภรณ์ จันงาม.  2555.  ลิแกนด์ P-Heterocyclic ที่มีความหนาแน่นอิเล็กตรอนสูง : การนำไปประยุกต์ในปฏิกิริยา Pd-catalyzed cross-coupling. PDF icon Kittiya_Won2554.pdf (1.52 MB)
ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย.  2559.  วงจรซีมอสโอทีเอแบบมีช่วงอินพุดกว้างที่สามารถปรับค่าได้อย่างเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า PDF icon Danupat_Dunagmalai.pdf (2.16 MB)
วริษา สินทวีวรกุล, นนทกรณ์ อุรโสภณ, วรวิทย์ ธนสุนทรสุทธิ, ณรงค์ สามารถ.  2542.  วัฒนธรรมการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรตามบริเวณชายแดนแม่น้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Warisa_Sintaweeworakul.pdf (2.59 MB)
จารุวรรณ ขำเพชร.  2546.  วัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนไทย-ลาว. PDF icon Jaruwan_Kampetch.pdf (5.54 MB)
บงกช คูณผล.  2552.  วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การของสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Bongkot_Koonphol.pdf (117.33 MB)
ฐิติมา โกศัลวิตร.  2549.  วัยรุ่นหญิงไทยกับบุหรี่และการสูบบุหรี่ในผู้หญิง. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Thitima_Kos.pdf (6.76 MB)
บุญทิวา พ่วงกลัด.  2554.  วาทกรรม "บุญนิยม" : กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองPDF icon Boonthiwa_Pau.pdf (31.78 MB)
วณิชชา โนภาศ.  2563.  วาทกรรมกับการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงพิพากษ์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Wanitcha_Nopas.pdf (1.84 MB)
มะนีวอน แพงโสม.  2552.  วาทกรรมว่าด้วยเรื่อง"บ้านพัฒนา" : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองบึง เมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาPDF icon Manivone_Phengsom.pdf (84.85 MB)
สมหมาย ชินนาค, กาญจนา ชินนาค.  2559.  วิถีชีวิต การปรับตัว เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามชาติและบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมของพระนักศึกษาข้ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทย . PDF icon Sommai-Kanjana_Chinnak.pdf (43.52 MB)
บุปผา สามารถ.  2552.  วิถีประมงพื้นบ้านในเขตกึ่งเมือง บ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาPDF icon Bubpha_Samard.pdf (9.9 MB)
อนิรุธ สืบสิงห์.  2548.  วิธีการจัดรูปแบบข้อมูลแบบใหม่สำหรับแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้วิธีเคราซ์คอมโพสิชันบนระบบคลัสเตอร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Aniruth_Sueb.pdf (17.71 MB)
กิ่งแก้ว สุระเสน.  2551.  วิธีการบริหารคลังที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหารPDF icon Kingkaew_Surasen.pdf (87.92 MB)

Pages