ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลการเรียนและหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลการเรียนและหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsฐชาดา ถิระโคตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLC ฐ111ร 2556
Keywordsการบริหารจัดการผลการเรียน, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบสารสนเทศ, หลักฐานทางการศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลการเรียนและหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 1 และ 2) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
การศึกษาพัฒนาระบบดำเนินการโดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูบและออกแบบเว็บเพจ โดยให้สามารถแสดงผลรายงานในรูปแบบข้อมูลตัวเลขและรูปแบบของแผนภูมิ รวมถึงการแสดงผลรายงานในรูปแบบภาพรวมทั้งหมด และรายละเอียดข้อมูลแต่ละโรงเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing โดยการประเมินจากผู้ใช้ระบบ ทำการประเมินตามแบบประเมินที่สร้างขึ้น ผลการประเมินพบว่าระบบสารสนเทศฯ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

Title Alternate An information system for management of learning of result and transcript of student in school of the Ubon Ratchathani primary educational service area office 1