ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์บริการสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์บริการสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsณัฐพงศ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ณ336
Keywordsการบริหารจัดการ, ธุรกิจ--การจัดการ, ธุรกิจ--การประมวลผลข้อมูล, ธุรกิจ--ฐานข้อมูล, ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ธุรกิจ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การบริหารจัดการศูนย์บริการสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนมากขาดการจัดการฐานข้อมูลและยังไม่มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนติดตามการดำเนินงาน และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ สำหรับเครื่องมือหรือโปรตีนที่มีจำหน่ายในท้องตลาด มักจะมีราคาแพงและขอบเขตงานสลับซับซ้อน ไม่ตรงตามความต้องการสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก อีกทั้งในแง่ของการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์บริการสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบติดตามผลการดำเนินงาน และระบบการรายงาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบดำเนินการ โดยศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมข้อมูลระบบงานเดิมจากนั้นทำการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ทำการเขียนโปรแกรมตามระบบที่ออกแบบไว้ โดยใช้ Microsoft Access 2003 และใช้ฐานข้อมูลบนระบบปฏิบัติการ Windows XP การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมใช้วิธีการให้พนักงานผู้ใช้ระบบและผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น ผลการประเมินโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.50 (จากคะแนนเต็ม 10) ซึ่งแสดงว่าระบบที่ผู้วิจัยทำการพัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

Title Alternate An information system for service center management for small and medium enterprise