ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและป้องกันภาวะแทรกซ้อนสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบออนไลน์

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและป้องกันภาวะแทรกซ้อนสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบออนไลน์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsบุญมี ทองออน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC บ527ร
Keywordsระบบสารสนเทศ, เบาหวาน--การป้องกันและควบคุม, เบาหวาน--ภาวะแทรกซ้อน
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับติดตามภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบบออนไลน์ โดยจัดทำเป็นระบบบริหารจัดการและติดตามภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุของความพิการ/ทุพลภาพ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2)จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ของผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการศึกษาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศด้วย UML และพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล
ผลจากการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ พบว่า ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูล ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้เร็วขึ้น ข้อมูลผู้ป่วยมีความถูกต้องแม่นยำและผู้ใช้ระบบสามารถจัดการข้อมูลสำหรับติดตามภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบเป็นอย่างดี มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระบบงานประจำ และจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินภาพรวมของระบบพบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65

Title Alternate An online information system for monitoring and prevention the complication of siabetes mellitus patients