ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการโรงรียนบ้านโนนยาง

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการโรงรียนบ้านโนนยาง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsไฉน ผลดี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ฉ911
Keywordsระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, โรงเรียน--การบริหาร
Abstract

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนบ้านโนนยาง เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการของโรงเรียนบ้านโนนยาง การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Window XP โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูลและออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.57 สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี

Title Alternate An information system for projects management of Nonyang school
Fulltext: