ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น : กรณีศึกษาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น : กรณีศึกษาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsศุภเกียรติ สร่างโศก
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ศ679 2557
Keywordsกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา--ยโสธร, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น : กรณีศึกษาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร โดยระบบมีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาให้ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจำนวน 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) เศรษฐกิจ 2) ความประพฤติของนักเรียน 3) ผลการเรียน 4) แนวทางการศึกษาต่อ 5) สภานะภาพครอบครัว และ 6) ประวัติการได้รับทุน ซึ่งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยคิดเป็นร้อยละ 43.65, 24.83, 14.16, 8.80, 4.39 และ 4.16 ตามลำดับ ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอพลิเคชั่น โดยใช้ภาษาพีเอชพีและฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ในการจัดการฐานข้อมูล
ผลการพัฒนาและทดสอบระบบพบว่า ระบบสามารถคัดกรองนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยสามารถจัดเรียงตามคะแนนรวมของนักเรียน นักเรียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และผลการพิจารณาทุนได้ คณะกรรมการสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานักเรียนที่ได้รับสิทธิ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจจากคณะกรรมการ จำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ เท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 สรุปได้ว่าคณะกรรมการมีความพึงพอใจในระดับมาก ในขณะที่ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ จำนวน 30 คน มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ เท่ากับ 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

Title Alternate Information system for educational loan management using analysis hierarchy process (AHP): a case srudy of Kutchumwittayakom school Yasothon province