ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsชวฤทธิ์ ตั้งเดชกุล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJF ช286
Keywordsพัสดุ--การจัดการ--ซอฟต์แวร์, พัสดุ--ฐานข้อมูล
Abstract

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาพัฒนาเพิ่มเติม ทั้งส่วนของการรายงานงบประมาณ และระบบบริหารจัดการพัสดุ เพื่อให้ระบบครอบคลุมเนื้อหาและความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น การศึกษาในครั้งนี้ พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูลและออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.76 (เต็ม 10) สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช่งานได้ในระดับดี

Title Alternate An information system for procurement management at the faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University