คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
ประกาศิต แก้วรากมุข.  2559.  การผลิตผ้าข้าวม้าลายพิมพ์ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าขาวม้า บ้านนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Prakasit_Kaewrakmook.pdf (5.29 MB)
อภิญญา เอกพงษ์, เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด, มารีนา มะหนิ, นิภาพรรณ สิงห์ทองลา.  2556.  การผลิตมะขามผงโดยการอบแห้งแบบโฟม. PDF icon Apinya_Ekpong.pdf (362.16 KB)
จันทรพร ทองเอกแก้ว.  2559.  การผลิตลิปิดจากจุลินทรีย์โดยยีสต์สะสมไขมันในอาหารที่เตรียมจากสารสกัดจากชานอ้อยเพื่อนำไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซล. PDF icon Juntaporn_Thongakkaew2559.pdf (2.29 MB)
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล.  2555.  การผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอเชียติโคไซด์เพื่อการควบคุมคุณภาพบัวบก. PDF icon Taweesak_Jungwatanatrakul.pdf (5.54 MB)
บุญส่ง เอกพงษ์, ทวีศักดิ์ วิยะชัย.  2550.  การผลิตเมล็ดพันธุ์บัวบก (Centella asiatatica (L.) Urb.) คุณภาพสูงสำหรับเกษตรกรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี. PDF icon Boonsong_Akkapong2549.pdf (44.07 MB)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.  2559.  การผลิตเอนไซม์ฟอกสีเมลานินโดยเชื้อราและการนำไปประยุกต์ใช้ในการฟอกย้อมสีผม (ส่วนที่ 1). PDF icon Prenee_Pattanapipitpisarn.pdf (12.29 MB)
กุลเชษฐ์ เพียรทอง, กมษา เจนวิจิตรสกุล, นิรันดร์ หันไชยุงวา, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, อนิรุตต์ มัทธุจักร์.  2549.  การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวโดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง. PDF icon Kasama_Janvijitsakul.pdf (4.45 MB)
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ไพบูลย์ เสถียรรัมย์, ทองคำ กิริยะ.  2548.  การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วและศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์. PDF icon Prachasanti_Triyasut.pdf (2.21 MB)
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, อิทธิพล วรพันธุ์.  2550.  การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทนและการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์. PDF icon Prachasanti_Triyasut.pdf (116.76 MB)
สายันต์ แสงสุวรรณ, ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข.  2551.  การพัฒนากรรมวิธีวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมให้มีความคงทนมากขึ้น.
สุวัฒน์ ผาบจินดา, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.  2552.  การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟราเรดสำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน. PDF icon Suwat_Phabjunda.pdf (18.78 MB)
มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์.  2559.  การพัฒนากลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยใช้ไฟโบรอินจากไหมไทย. PDF icon Maliwan_Amatathongchai2558.pdf (21.93 MB)
ธนาทิพย์ แหลมคม.  2560.  การพัฒนาการผลิตปลาสวสยเนื้อขาว (Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน : ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1. PDF icon ThanatipLhamkom2560.pdf (19.23 MB)
สุขอังคณา ลี, นลิน เพียรทอง.  2555.  การพัฒนาการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย. PDF icon Sukaungkana_lee2555.pdf (10.47 MB)
เกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กิตติ วงส์พิเชษฐ, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2541.  การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง. PDF icon Kriangkrai_Choprakarn_2541.pdf (1.83 MB)
อรัญญา มโนสร้อย, จีรเดช มโนสร้อย, ผ่องพรรณ เหลี่ยมวานิช, วันดี รังสีวิจิตรประภา.  2554.  การพัฒนาการเก็บกักสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านไทยในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้รักษาผมหงอก. PDF icon Aranya_Manosroi.pdf (1.53 MB)
จินตนา เหล่าไพบูลย์, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.  2551.  การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์.
เดโช ทองอร่าม, จินตนา เหล่าไพบูลย์, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.  2550.  การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม: การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี. PDF icon Jintana_Laopaiboon2549.pdf (91.7 MB)
อัครินทร์ สิทธิวาสวงศ์, บุญมา ลิ้มเศรษฐพัฒน.  2548.  การพัฒนาตลาดอาหารพื้นบ้านแปรรูปกรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Akkarin_Sitthawaswong.pdf (5.72 MB)
วริษฎา ศิลาอ่อน, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ.  2559.  การพัฒนาตำรับมาส์กหน้าแบบลอกออกที่ผสมสารสกัดบัวบกเพื่อการฟื้นฟูสภาพผิว. PDF icon Warisada_Sila-on2559.pdf (30.42 MB)
วริษฎา ศิลาอ่อน, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ.  2550.  การพัฒนาตำรับยาเตรียมจากส่วนสกัดที่แสดงฤทธิ์ของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. เพื่อใช้ในการรักษาแผล. PDF icon Warisada_Sila-on_2550.pdf (5.51 MB)
วันดี รังสีวิจิตรประภา.  2557.  การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่กักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย. PDF icon Wandee_Rungsriwijitprapa2557.pdf (17.36 MB)
อรนุช ธนเขตไพศาล, วริษฎา ศิลาอ่อน.  2551.  การพัฒนาตำรับและการประเมินประสิทธิภาพฤทธิ์ต้านมะเร็งในสัตว์ทดลองของยาแพคลิแท๊กเซิลในรูปแบบลิปิดอิมัลชัน. PDF icon Oranuch_Thanaketpaisarn.pdf (3.52 MB)
จินตนา เหล่าไพบูลย์, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.  2554.  การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์: แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน. PDF icon Jintana_Lao2553.pdf (6.72 MB)
สายันต์ แสงสุวรรณ.  2559.  การพัฒนานาโนคอมพอสิทเจลอิเล็กโตรไลต์ชนิดใหม่โดยใช้พอลิเมอร์ผสม PEO/PVDF-HFP เป็นเมทริกซ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง. PDF icon SayanSaengsuwan2559.pdf (26.92 MB)

Pages