คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Boontium_Lerdsupawittana.pdf (1.59 MB)
ปัญจภรณ์ พรหมโชติ, วิริยา อ่อนสอาด, & สุธี วังเตือย. (2561). การผลิตปลาสวายเค็มโซเดียมต่ำ. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Panjaporn_Promchot.pdf (17.19 MB)
PDF icon Prakasit_Kaewrakmook.pdf (5.29 MB)
PDF icon Apinya_Ekpong.pdf (362.16 KB)
PDF icon Juntaporn_Thongakkaew2559.pdf (2.29 MB)
PDF icon Taweesak_Jungwatanatrakul.pdf (5.54 MB)
PDF icon Boonsong_Akkapong2549.pdf (44.07 MB)
PDF icon Prenee_Pattanapipitpisarn.pdf (12.29 MB)
PDF icon Kasama_Janvijitsakul.pdf (4.45 MB)
PDF icon Prachasanti_Triyasut.pdf (2.21 MB)
PDF icon Prachasanti_Triyasut.pdf (116.76 MB)
อุดม ทิพราช. (2551). การผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์โดยการใช้ฟิล์มบางนาโนไททาเนียมไดออกไซด์. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Udom_Tip.pdf (3.33 MB)
PDF icon Sayan_San.pdf (45.9 MB)
PDF icon Suwat_Phabjunda.pdf (18.78 MB)
PDF icon Maliwan_Amatathongchai2558.pdf (21.93 MB)
PDF icon ThanatipLhamkom2560.pdf (19.23 MB)
PDF icon Sukaungkana_lee2555.pdf (10.47 MB)
PDF icon Kriangkrai_Choprakarn_2541.pdf (1.83 MB)
PDF icon Aranya_Manosroi.pdf (1.53 MB)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์, & ผาบจันดา, สุวัฒน์. (2551). การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน : การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในภาคอีสาน. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Rawat_Lao.pdf (75.62 MB)
PDF icon Jintana_Laopiboon2551.pdf (5.46 MB)
PDF icon Jintana_Laopaiboon2549.pdf (91.7 MB)
PDF icon Akkarin_Sitthawaswong.pdf (5.72 MB)
PDF icon Warisada_Sila-on2559.pdf (30.42 MB)
PDF icon Warisada_Sila-on_2550.pdf (5.51 MB)

Pages