การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วและศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์

Titleการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วและศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ไพบูลย์ เสถียรรัมย์, ทองคำ กิริยะ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9745230537
Call NumberTP359.B5 ป238
Keywordsน้ำมันพืช--การใช้เชื้อเพลิง, วิศวกรรมเคมี, เชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต์, เชื้อเพลิงไบโอดีเซล--การผลิต
Abstract

จากผลการทดลองพบว่า ได้ปริมาณน้ำมันไปโอดีเซลมากที่สุดคือ 88% เมื่อกำหนดให้อุณหภูมิในระหว่างทำปฏิกิริยาเป็น 60 องศาเซลเซียส และเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อนำน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้นี้ผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วนต่าง ๆ ไปทดสอบใช้กับเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรขนาดเล็ก 1 สูบ พบว่า เครื่องยนต์เดินได้ปกติและไม่มีปัญหาเครื่องยนต์สะดุด การทดสอบสมรรถนะในเบื้องต้นพบว่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ (100%) ให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับการใช้น้ำมันดีเซลมาตรฐานโดยที่ค่าแรงบิดและกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ต่ำลงประมาณ 5-10% ค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะมีค่าสูงกว่าการใช้น้ำมันดีเซล ประมาณ 5-10%

Title Alternate Production of biodiesel from used vegetable oil and effect on engine performances