การพัฒนาการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย

Titleการพัฒนาการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2555
Authorsสุขอังคณา ลี, นลิน เพียรทอง
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS2159.R5 ส743
Keywordsข้าวสาร--เครื่องจักรกล, เครื่องสีข้าว
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว โดยใช้วัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศเพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และราคาถูกลง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการโรงสีรายย่อย พัฒนาการขึ้นรูปลูกหินแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการทดลองลูกหินผลิตจากวัสดุทดแทนในประเทศ ผลจากการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่ระดับนัยสำคัญ ?=0.05 พบว่า ค่าของปัจจัยที่เหมาะสมต่อการขัดสีข้าวขาวดอกมะลิ 105 คือ พบว่า ลูกหินที่ผลิตจากแหล่ง แร่ ควอร์ตซ์จากอำเภอเถิน ได้ค่าต้นข้าวมากกว่าร้อยละ 90 และอัตราการสึกหรอน้อยกว่า 2 กรัมต่อชั่วโมง แร่ ควอร์ตซ์จากอำเภอบ่อพลอย ได้ต้นข้าวร้อยละ 87 และอัตราการสึกหรอ 5.45 กรัมต่อชั่วโมง ส่วนแร่ควอร์ตซ์จากอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ต้นข้าวร้อยละ 86 และอัตราการสึกหรอ 6.51 กรัมต่อชั่วโมง จากการพัฒนาการขึ้นรูปแบบหล่อเหวี่ยงและนำไปทดสอบสีข้าวพบว่า ลูกหินใหม่ที่ขึ้นรูปด้วยวัสดุทดแทนสูตรที่ดีสุด สามารถให้ผลผลิตในการสีข้าวเหนียวมากกว่า เมื่อเทียบกับลูกหินแบบเดิม จากตารางผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยใช้เวลาในการวิเคราะห์โครงการ 10 ปี จะเห็นว่าโครงการมีอัตราผลตอบแทน (IRR) เป็น 29% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็น 1,116,000 บาทและมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 5 เดือน โครงการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่เชิงพาณิชย์และเป็นโครงการที่น่าลงทุน

Title Alternate Development of a new type of a rice-polishing cylinder using abrasive materials produced in Thailand