การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวโดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง

Titleการผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวโดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsกุลเชษฐ์ เพียรทอง, กมษา เจนวิจิตรสกุล, นิรันดร์ หันไชยุงวา, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, อนิรุตต์ มัทธุจักร์
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP841 ก725
Keywordsก๊าซชีวภาพ--การผลิต, ฟางข้าว, เตา
Abstract

งานวิจัยได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางแท่ง และเตาผลิตแก๊สชนิดไหลลง ซึ่งเตามีลักษณะเด่นคือ แก๊สผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีปริมาณสิ่งปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวน pyrolysis และ drying ต่ำ จึงเหมาะที่จะนำแก๊สผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ประโยชน์ และเตานี้สามารถผลิตแก๊สผลิตภัณฑ์ได้ดีจากฟางย่อย และฟางอัดแท่ง และพบว่า ขนาดของเตา อัตราการไหลของอากาศ ความชื้น และความหนาแน่นของเชื้อเพลิง เป็นตัวแปรสำคัญในการเกิดแก๊ส หากจะผลิตให้ได้ต่อเนื่องและนำไปใช้งานจริง

Title Alternate Production and analysis of producer gas from rice straw by downdraft gasifier