การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน : การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในภาคอีสาน

Titleการพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน : การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในภาคอีสาน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์, ผาบจันดา, สุวัฒน์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTN939 ร768
Keywordsการขึ้นรูปแก้ว, ทราย, วัสดุในท้องถิ่นอีสาน, หัตถกรรม, แก้ว
Title Alternate Performance enhancement of the glass handicraft to strengthening the local econonics : Development of colored glass for the glass art by using local raw materials of the North-Eastern Thailand
Fulltext: