การพัฒนาตำรับยาเตรียมจากส่วนสกัดที่แสดงฤทธิ์ของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. เพื่อใช้ในการรักษาแผล

Titleการพัฒนาตำรับยาเตรียมจากส่วนสกัดที่แสดงฤทธิ์ของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. เพื่อใช้ในการรักษาแผล
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsวริษฎา ศิลาอ่อน, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRS180.T5 ว329 2550
Keywordsการรักษาแผล, การสกัดสมุนไพร, ตำรับยา, พืชสมุนไพร, สารสกัดจากพืช--การใช้รักษา
Abstract

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาตำรับยาทาทางผิวหนังของสารสกัดจากสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. โดยตั้งตำรับยาพื้นเจล โลชันและครีมและคัดเลือกยาพื้นที่มีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะที่สุดจากการทดสอบในสภาวะเร่ง การทดสอบสมบัติทางกายภาพมีการทดสอบทั้งทางด้านลักษณะภายนอก เช่น เนื้อของยาพื้น สี และความรู้สึกเมื่อทาบนผิวหนัง เช่น ความสามารถในการล้างน้ำออกได้ง่าย ความสามารถในการทาบนผิวหนังและความมัน ผลการทดลองพบว่า ยาพื้นครีมที่ผสมสารสกัดจากว่านหมาว้อ ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดีและมีความคงตัวเมื่อทดสอบในสภาวะเร่งที่อุณหภูมิร้อนเย็นสลับกัน (4 และ 45 องศาเซลเซียส ทำการทดลอง 6 รอบ) อย่างไรก็ตามควรมีการทดสอบด้านความคงตัวในระยะยาว การทดสอบ การระคายเคืองและการทดสอบประสิทธิภาพต่อไป เพื่อมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเมื่อใช้

Title Alternate Formulation development of bioactive fraction of Curcuma cf. comosa Roxb. to promote wound healing