การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม: การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี

Titleการพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม: การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsเดโช ทองอร่าม, จินตนา เหล่าไพบูลย์, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC479 ด851
KeywordsTLD reader, การแผ่รังสี, รังสีเอกซ์, รังสีแกมมา, เครื่องอ่าน ทีแอลดี, เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสมีเตอร์
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องอ่านทีแอลดีทีราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย มีความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์น้อย สำหรับใช้ในงานด้านการเรียนการสอน
ผลการวิจัยพบว่าเครื่องอ่านทีแอลดีที่พัฒนาขึ้นมีขีดความสามารถเพียงพอสำหรับการตรวจวัดปริมาณแสงที่เกิดผลึกทีแอลดีได้ โดยแหล่งจ่ายฟ้าศักดาสูงสามารถปรับค่าได้จาก 0 ถึง 2000 โวลต์ จ่ายกระแสได้สูงสุด 2.92 มิลลิแอมป์มีศักดาระรอกคลื่นและสัญญาณรบกวนน้อยกว่า 30 มิลลิโวลต์ วงจรควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10 ถึง 300 องศาต่อวินาที โดยมีค่าสหสัมพันธ์ความเป็นเชิงเส้น ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ 10, 20 และ 30 องศาต่อวินาทีเป็น 0.9999 0.9999 และ 0.9999 ตามลำดับ และวงจรแปลงผันสัญญาณอนามลอกเป็นดิจิตอลมีความเป็นเชิงเส้นทั้งแบบ INL (Integral Non-Linearity) และ DNL (Differential Non-Linearity) น้อยกว่า +-1 LSB

Short Titleการพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี (The development of TLD reader)
Title Alternate The development of X-ray and Y-ray dosimeter system using TLD in area of medical and industrial application